Majątek Spółki

image_pdfimage_print

Majątek Spółki

Majątek Spółki według stanu na dzień 31.12.2020 r.

 

Kapitał własny         – 33 054 778,55  zł.

w tym

Kapitał zakładowy – 18 190 900,00 zł.

Kapitał zakładowy PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku wynoszący 18 190 900,00 zł. (słownie: osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt  tysięcy dziewięćset  złotych) jest w całości wniesiony przez Gminę Miasto Włocławek.

 

Aktywa trwałe        –  40 320 168,93  zł.

Aktywa obrotowe   – 20 039 476,61  zł.

Aktywa razem         – 60 359 645,54 zł.