Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych LDPE do selektywnej zbiórki odpadów dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku – II POSTĘPOWANIE

image_pdfimage_print
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP
 4. Załącznik nr 1a do SWZ – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp
 5. Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 6. Załącznik nr 3 do SWZ – wykaz wykonanych dostaw
 7. Załącznik nr 4 do SWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego
 8. Załącznik nr 5 do SWZ – formularz oferty
 9. Załącznik nr 6 do SWZ – istotne postanowienia umowne
 10. Załącznik nr 7 do SWZ – wzory nadruków na workach
 11. Odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści SWZ – 03.06.2022r.
 12. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
 13. Informacja z otwarcia ofert
 14. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Link do miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1c147c01-4ede-49f8-9c70-3c1d9ef7bdb7

Identyfikator postępowania [ID]: 1c147c01-4ede-49f8-9c70-3c1d9ef7bdb7

Adres skrzynki ePuap Zamawiającego: /Saniko_Wloclawek/SkrytkaESP

14. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 30.06.2022 r.

Autor informacji:
Wprowadził: Małgorzata Naczas
Utworzono: 2022-05-26 12:23:51
Ostatnia modyfikacja: 2022-08-03 13:21:56 | przez: Małgorzata Naczas
Wyświetlono: 297

Dziennik zmian