Inne informacje

image_pdfimage_print

Dost臋p do pozosta艂ych informacji publicznych

Wyci膮g z ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o dost臋pie do informacji聽聽聽 publicznej (t. j. Dz. U. 2018 r.,poz.1330)

Art. 10.1. Informacja publiczna , kt贸ra nie zosta艂a udost臋pniona w 聽Biuletynie Informacji聽Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udost臋pniana na wniosek.

2.Informacja Publiczna, kt贸ra mo偶e by膰 niezw艂ocznie udost臋pniona, jest udost臋pniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Art. 11. Informacja Publiczna mo偶e by膰 udost臋pniana

1) w drodze wy艂o偶enia lub wywieszenia w miejscach og贸lnie dost臋pnych;

2) przez zainstalowanie w miejscach, o kt贸rych mowa w pkt 1, urz膮dzenia umo偶liwiaj膮ce zapoznanie si臋 z t膮 informacj膮.

Art. 12.1. Informacje publiczne udost臋pniane w spos贸b, o kt贸rych mowa w art. 10 i 11, s膮 oznaczane danymi okre艣laj膮cymi podmiot udost臋pniaj膮cy informacj臋, danymi okre艣laj膮cymi to偶samo艣膰 osoby, kt贸ra wytworzy艂a informacj臋 lub odpowiada za tre艣膰 informacji, danymi okre艣laj膮cymi to偶samo艣膰 osoby, kt贸ra udost臋pni艂a informacj臋 oraz dat膮 udost臋pnienia.

2. Podmiot udost臋pniaj膮cy informacj臋 publiczn膮 jest obowi膮zany zapewni膰 mo偶liwo艣膰:

1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub

2) przes艂ania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany no艣nik informacji.

Art. 13.1. Udost臋pnianie informacji聽 publicznej na wniosek nast臋puje bez zb臋dnej zw艂oki, nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie 14 dni od dnia z艂o偶enia wniosku, z zastrze偶eniem ust. 2 i art. 15 ust.2.

2. Je偶eli informacja publiczna nie mo偶e by膰 udost臋pniona w terminie okre艣lonym w ust.1, podmiot obowi膮zany do jej udost臋pnienia powiadamia w tym terminie o powodach op贸藕nienia oraz o terminie, w jakim udost臋pni informacj臋 nie d艂鈧約zym jednak ni偶 2 miesi膮ce od dnia z艂o偶enia wniosku.

Art. 14.1. Udost臋pnianie informacji publicznej na wniosek nast臋puje w spos贸b i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba 偶e 艣rodki techniczne, kt贸rymi dysponuje podmiot obowi膮zany do udost臋pnienia, nie umo偶liwiaj膮 udost臋pnienia informacji w spos贸b i w formie okre艣lonych we wniosku.

2. Je偶eli informacja publiczna nie mo偶e by膰 udost臋pniona w spos贸b lub w formie okre艣lonych we wniosku, podmiot obowi膮zany do udost臋pnienia powiadamia pisemnie wnioskodawc臋 o przyczynach braku mo偶liwo艣ci udost臋pnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki spos贸b lub w jakiej formie informacja mo偶e by膰 udost臋pniona niezw艂ocznie. W takim przypadku, je偶eli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie z艂o偶y wniosku o udost臋pnienie informacji w sos贸b lub w formie wskazanych w powiadomieniu, post臋powanie o udost臋pnienie informacji umarza si臋.

Art. 15.1. Je偶eli w wyniku udost臋pnienia informacji publicznej na wniosek, o kt贸rym mowa w art.10 ust.1, podmiot obowi膮zany do udost臋pnienia ma ponie艣膰 dodatkowe koszty zwi膮zane ze wskazanym we wniosku sposobem udost臋pnienia lub konieczno艣ci膮 przekszta艂cenia informacji w form臋 wskazan膮 we wniosku, podmiot ten mo偶e pobra膰 od wnioskodawcy op艂at臋 w wysoko艣ci odpowiadaj膮cej tym kosztom.

2. Podmiot, o ktorym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia z艂o偶enia wniosku, powiadomi wnioskodawc臋 o wysoko艣ci op艂aty. Udost臋pnienie informacji zgodnie z wnioskiem nast臋puje po up艂ywie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba 偶e wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udost臋pnienia informacji albo wycofa wniosek.