1

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2023 oraz 2024 rok.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. z siedzibą ze Włocławku, ul. Komunalna 4 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej (obejmujące przegląd sprawozdania finansowego jednostki zależnej na potrzeby konsolidacji) , w skład której wchodzą PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku jako jednostka dominująca oraz Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Włocławku jako jednostka zależna za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2023 roku oraz 31 grudnia 2024 roku, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. 2023.120 t.j. z dnia 2023.01.16) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2023.1015 t.j. z dnia 2023.05.26) oraz Krajowych Standardów Badania oraz Zasadami etyki zawodowej biegłych rewidentów.
Termin składania ofert : 6.10.2023r
Wszelką dokumentację niezbędną do składania oferty znajdą Państwo w poniższych załącznikach :
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 – Projekt umowy
3. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
4. Załącznik nr 3 – Wykaz świadczonych usług

Informacja o wyborze oferty
Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych

Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące naprawy separatora ferromagnetycznego, wymiany jego części i urządzeń wraz z ich dostawą.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych upływa z dniem 05.09.2023 r.

Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej instytucji, Zamawiający publikuje w poniższych załącznikach:

 1. ogloszenie-o-wstepnych-konsultacjach-rynkowych-pdf,
 2. zalacznik-nr-1-do-ogloszenia-wniosek-o-dopuszczenie-do-udzialu-w-wkr-doc,
 3. regulamin-przeprowadzania-wstepnych-konsultacji-rynkowych-pdf

02.10.2023 r. 

Zamawiający informuje o zakończeniu wstępnych konsultacji rynkowych, jednocześnie zgodnie z wymogiem regulaminu przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych – publikuje poniżej protokół z ich przeprowadzenia.

protokol-z-przeprowadzonych-konsultacji-rynkowych-pdf
Ogłoszenie o sprzedaży stołu konferencyjnego

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  „Saniko ” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Komunalnej 4, 87-800 Włocławek ogłasza sprzedaż (przedmiotu nietrwałego) – stołu konferencyjnego  poprzez nabór ofert pisemnych.

Przedmiot sprzedaży:

Stół konferencyjny 4 – elementowy

używany, o wymiarach 290 cm x 182 cm

otwór o wymiarach 110 cm x 22 cm

wysokość stołu – 72 cm

grubość blatu – 2,5 cm

Stan: dobry

– załącznik  2 zdjęcia

 Miejsce i termin wizji lokalnej:

Stół rozłożony w częściach można obejrzeć  w siedzibie sprzedającego przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku,  w dniach od poniedziałku do piątku  w godz. od 8:00 do 14:00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 600 814 074.

Miejsce, termin i tryb składania  ofert:

  1. Oferty cenowe z napisem „Stół konferencyjny” prosimy składać do dnia 05.05.2023r. do godz. 12:00:
   –    pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o.,
   ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek,

   lub
   –    elektronicznie na adres e-mail: saniko@saniko.com.pl.
  2. Oferta złożona przez oferenta nie może być niższa niż 500,00 zł brutto.
  3. Kompletna oferta powinna zawierać dane oferenta (imię i nazwisko / nazwę firmy, NIP wraz z danymi adresowymi, nr telefonu).
  4. Złożone oferty będą rozpatrywane po terminie składania ofert.
  5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – cena 100%.
  6. Przedmiot sprzedaży nabędzie oferent ,który zaoferuje najwyższą cenę.
  7. Wybrany oferent po rozpatrzeniu złożonych ofert i uzyskaniu zatwierdzenia wyboru przez Zarząd
   Spółki zostanie powiadomiony o przyjęciu jego oferty, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty
   składania ofert.
  8. Oferent zapłaci cenę nabycia w dniu wystawienia faktury VAT.
  9. Zaoferowana cena jest ceną brutto i zawiera 23% podatku VAT.
  10. Podstawą odbioru przedmiotu będzie opłacona faktura VAT oraz podpisany protokół odbioru.
  11. Przekazanie stołu nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” sp. z  o. o.  przy ul. Komunajnej  4. Transport i wyniesienie z załadunkiem po stronie Kupującego.
  12. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku zastrzega sobie
   możliwość odstąpienia od sprzedaży przedmiotu nietrwałego bez podania przyczyny.

Załaczniki:

Zdjęcia

Klauzula RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel: 54/ 412 18 05; e-mail: iod@saniko.com.pl; adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 3. Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji sprzedaży przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie z ordynacją podatkową.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odrzuceniem oferty i odmową sprzedaży.Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2021 oraz 2022 rok.

POBIERZ dokument – Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego
Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku na opracowanie dokumentacji projektowej technicznej i formalno-prawnej na realizację zadania pn.: „Zamknięcie i rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położonego w MAchnaczu gm. Brześć Kujawski”

 

Włocławek, 06.09.2021 r.

 

ZAPYTANIE O CENĘ

W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

 

na opracowanie dokumentacji projektowej technicznej i formalno-prawnej na realizację zadania pn.: „Zamknięcie i rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położonego w Machnaczu gm. Brześć Kujawski”.

1. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o.

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek

tel. 54/412 18 05, fax 54/412 18 04

e-mail: saniko@saniko.com.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej technicznej i formalno-prawnej dla zadania pn.: „Zamknięcie i rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położonego w RZUOK, w Machnaczu gm. Brześć Kujawski” obejmującej swoim zakresem niżej wymienione czynności:

 • Opracowanie koncepcji rekultywacji składowiska odpadów.
 • Opracowanie projektu technicznego zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów.
 • Opracowanie i złożenie wniosku o wyrażenie zgody na zamkniecie i rekultywację składowiska odpadów.
 • Opracowanie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów na czas rekultywacji
  i dla fazy poeksploatacyjnej i złożenie wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.
 • Opracowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wraz z wykonaniem obligatoryjnego dokumentu środowiskowego w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia i wymaganymi przepisami prawa dokumentami.
 • Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko – w przypadku konieczności jego opracowania.

W cenie ofertowej proszę uwzględnić wszystkie uzgodnienia i opinie oraz pomiary i badania konieczne do wykonania ww. zakresu zamówienia.

Opis kwatery nr 1:

Powierzchnia:  1,8 ha

Pojemność całkowita:  390 936,00 m3

Ilość odpadów zdeponowana do dnia 31.12.2020 r.  299 475,706 m3,

Ilość materiału eksploatacyjnego (warstw izolacyjnych): ziemia, piasek, gruz, zdeponowana do dnia 31.12.2020 r.  120 714,553 m3.

Budowa kwatery nr 1:

– dno kwatery zabezpieczone folią PEHD o grubości 2 mm.

– kwatera wyposażona w instalacja do odprowadzania odcieków i instalację odgazowania.

3. Termin składania oferty cenowej: do dnia 17.09.2021 r.

4. Warunki dotyczące złożenia oferty cenowej: ofertę należy złożyć elektronicznie na adres saniko@saniko.com.pl lub faxem pod nr 54/ 412 18 04.

Osoba do kontaktu: Violetta Sartanowicz tel. 54 412 38 63

 

                                                                                                                                     PREZES ZARZĄDU

                                                                                                                                        Sylwia Wojciechowska

 1. Treść zapytań i wyjaśnień z dnia 10.09.2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ogłoszenie o sprzedaży urządzeń technologicznych

 

Zaproszenie do składania ofert cenowych na urządzenia technologiczne

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży urządzenia technologiczne, które szczegółowo zostały opisane w Załączniku nr 1 oraz udokumentowane fotograficznie w Załączniku nr 2.

Informuję, że wizja lokalna w celu oględzin urządzeń jest możliwa po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem RZUOK w Machnaczu.

Po stronie kupującego jest odbiór i transport urządzeń.

Oferty cenowe prosimy składać do dnia 30.06.2021 r.:

–    pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek, lub

–    elektronicznie na adres e-mail: saniko@saniko.com.pl, lub fax 54/412 18 04.

Ponadto, informuję, że pierwszeństwo sprzedaży będzie dla oferenta, który złoży ofertę na wszystkie urządzenia technologiczne.

Osoba do kontaktu: Kierownik RZUOK w Machnaczu Przemysław Wojciechowski, tel. 54/ 252 17 31 wew. 2, 602126940

Załącznik nr 1 Opis urządzeń

Załącznik nr 2 Zdjęcia urządzeń
Ogłoszenie konto funduszu rekultywacyjnego

OGŁOSZENIE z dnia 02.07.2013 r.

Zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2013 r. (DZ.U. 2013 poz. 21)Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Saniko” Sp. z o. o. informuje, iż na konto funduszu rekultywacyjnego utworzonego zgodnie z zapisami w/w ustawy, od każdej tony odpadów poddanych procesowi unieszkodliwiania na składowisku (D5) przekazana zostanie kwota 12 zł netto.