1

Postępowanie nr BZ/ZO/10/2022, prowadzone w ramach zapytania ofertowego poniżej 130 000 tys. złotych, pn.: Opracowanie Koncepcji, Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz Karty informacyjnej przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji p.n. „Rozbudowa, przebudowa i remont obiektów budowlanych i instalacji technologicznej istniejącej stacji paliw wraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz budowa myjni samochodowej samoobsługowej 4 stanowiskowej tj. dla samochodów osobowych na terenie PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku przy ul. Żytniej.”

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 2 – wzór umowy
 4. Załącznik nr 3 – formularz oferty
 5. Załącznik nr 4-oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 6. Załącznik nr 5 – wykaz usług

Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż w terminie składania ofert, tj. do dnia 7 października 2022r., do godz. 14:00, nie złożono żadnej oferty.
Remont pomieszczeń magazynowo – garażowych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku

 1. Załącznik nr 1 do SWZ – dokumentacja projektowa
 2. Ogłoszenie o zamówieniu
 3. SWZ
 4. Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
 5. Załącznik nr 2a do SWZ – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp
 6. Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 7. Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz wykonanych robót
 8. Załącznik nr 5 do SWZ – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby
 9. Załącznik nr 6 do SWZ – formularz oferty
 10. Załącznik nr 7 do SWZ – wzór umowy
 11. Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ
 12. Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
 13. Informacja z otwarcia ofert
 14. Informacja o wyborze oferty

Termin składania ofert – 26.09.2022r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert – 26.09.2022r. godz. 12:00

Identyfikator postępowania [ID]: b521c939-720a-4e90-9c56-f534cace544b

Link do miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b521c939-720a-4e90-9c56-f534cace544b

Adres skrzynki ePuap Zamawiającego: /Saniko_Wloclawek/SkrytkaESP
Postępowanie nr BZ/ZO/06/2022, prowadzone w ramach zapytania ofertowego poniżej 130 000 tys. złotych, pn.: Opracowanie Koncepcji, Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz Karty informacyjnej przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji p.n. „Rozbudowa, przebudowa i remont obiektów budowlanych i instalacji technologicznej istniejącej stacji paliw wraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz budowa myjni samochodowej samoobsługowej 4 stanowiskowej tj. dla samochodów osobowych na terenie PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku przy ul. Żytniej.”

 1. Zapytanie ofertowe – TREŚĆ
 2. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 2 – wzór umowy
 4. Załącznik nr 3 – formularz oferty
 5. Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 6. Załącznik nr 5 – wykaz wykonanych usług

Zgodnie z punktem 11 ppkt. 13) Zapytania ofertowego z dnia 6 maja 2022r. Zamawiający postanawia unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
Opracowanie Koncepcji, Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz Karty informacyjnej przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji p.n. „Rozbudowa, przebudowa i remont obiektów budowlanych i instalacji technologicznej istniejącej stacji paliw wraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz budowa myjni samochodowej samoobsługowej 4 stanowiskowej tj. dla samochodów osobowych na terenie PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku przy ul. Żytniej.”

 1. Zapytanie ofertowe – TREŚĆ
 2. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 2 – wzór umowy
 4. Załącznik nr 3 – formularz oferty
 5. Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 6. Załącznik nr 5 – wykaz usług
 7. Odpowiedzi na pytania – 25.04.2022r.

Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż w terminie składania ofert, tj. do dnia 29 kwietnia 2022r., do godz. 14:00, nie złożono żadnej oferty.
Remont dachu i malowanie pomieszczeń budynku biurowo-socjalnego wraz z remontem studzienki kanalizacyjnej budynku administracyjno-warsztatowego na terenie PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku

1.Zapytanie ofertowe

2.Załącznik nr 1 – formularz oferty

3.Załącznik nr 2 – zakres robót-usuniecie awarii

4.Załącznik nr 3 – rzut dachu i pomieszczeń do malowania

5.Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

6.Załącznik nr 5 – umowa projekt

7.Załącznik nr 6 – wykaz robót

 

Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 19.10.2021 r.
Zapytanie ofertowe Nr BZ/ZO/7/2021 pn.: Wykonanie usługi oszacowania wysokości rekompensaty i zasadności jej wypłaty za okres od 01.01.2020r. – 31.12.2020r., z tytułu wykonywania usług w ramach umowy wykonawczej zawartej w dniu 29 września 2015r. z Gminą Miasto Włocławek

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz cenowy

Informacja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., zawiadamia, że unieważnia zapytanie ofertowe pod nazwą „Wykonanie usługi oszacowania wysokości rekompensaty i zasadności jej wypłaty za okres od 01.01.2020r. – 31.12.2020r., z tytułu wykonywania usług w ramach umowy wykonawczej zawartej w dniu 29 września 2015r. z Gminą Miasto Włocławek”.
Zapytanie ofertowe Nr BZ/ZO/10/2020, pn.: Remont istniejących pomieszczeń PSZOK z przystosowaniem ich do punktu drobnych napraw i wymiany rzeczy używanych

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:
Nazwa postępowania: „Remont istniejących pomieszczeń PSZOK z przystosowaniem ich do punktu drobnych napraw i wymiany rzeczy używanych”
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Termin składania ofert: 30.11.2020 r., godz. 15:00
Dokumentacja postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu – Baza Konkurencyjności
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Projekt budowlany
Załącznik nr 3, 4 i 5 – Przedmiary robót
Załącznik nr 6 – Projekt umowy
Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału postępowaniu
Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych
Treść zapytań i wyjaśnień:
Informacja o wyniku postępowania
Informacje i zawiadomienia: