1

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej dla Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski”

Termin składania ofert: 22.08.2022 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 22.08.2022 r. godz. 11:00

link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1f570c1b-819a-402f-8995-7d2cd0212a4e

Identyfikator postępowania: 1f570c1b-819a-402f-8995-7d2cd0212a4e

Numer ogłoszenia: 2022/BZP00289971/01

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Załącznik nr 1 Oświadczenie art-125 ust.1

4. Załącznik nr 1a Oświadczenie art. 125 ust1

5. Załącznik nr 2 Oświadczenie grupa kapitałowa

6. Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych dostaw

7. Załącznik nr 4 Zobowiązanie podmiotu trzeciego

8. Załącznik nr 5 Formularz oferty

9. Załącznik nr 6 Wzór umowy

10. Załącznik nr 7 Wykaz parametrów technicznych – formularz nieaktualny

11. Załącznik nr 8 Oświadczenie o aktualności informacji

12. Treść zapytań i wyjaśnień z dnia 08.08.2022 r.

UWAGA:

13. Treść zapytań i wyjaśnień z dnia 10.08.2022 r.

14. SWZ zaktualizowana na dzień 10.08.2022 r.

15. Załącznik nr 7 Wykaz parametrów technicznych z dnia 10.08.2022 r. – formularz aktualny

 
Dostawa fabrycznie nowego podnośnika masztowego na potrzeby RZUOK w Machnaczu 41a, gm. Brześć Kujawski

Termin składania ofert: 04.08.2022r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 04.08.2022r. godz. 12:00

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
 4. Załącznik nr 1a do SWZ – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp
 5. Załącznik nr 2 do SWZ – wykaz wykonanych dostaw
 6. Załącznik nr 3 do SWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego
 7. Załącznik nr 4 do SWZ – formularz oferty
 8. Załącznik nr 5 do SWZ – wzór umowy
 9. Załącznik nr 6 do SWZ – wykaz parametrów technicznych
 10. Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ z dnia 29.07.2022 r.
 11. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
 12. Informacja z otwarcia ofert
 13. Informacja o unieważnieniu postępowania

Identyfikator postępowania [ID]: 719d5857-a066-48c7-b7e8-7191f274ed0f

Link do miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/719d5857-a066-48c7-b7e8-7191f274ed0f

Adres skrzynki ePuap Zamawiającego: /Saniko_Wloclawek/SkrytkaESP
Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.13/19/07/22 pn.: „Dostawę fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego typu śmieciarka bezpylna „Micro” dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”

Termin składania ofert: 26.08.2022 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 26.08.2022 r. godz. 12:00

 

Identyfikator postępowania: 68bdd4c4-202c-469e-a031-b424161e9610

link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/68bdd4c4-202c-469e-a031-b424161e9610

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Załącznik 1 do SWZ – formularz oferty

4. Załącznik 2 do SWZ – wykaz parametrów technicznych pojazdu – formularz nieaktualny

5. Załącznik 3 do SWZ – edytowalna wersja formularza jedz dokument poprawiony

6. Załącznik 4 do SWZ – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia 

7. Załącznik 5 do SWZ – oświadczenie grupa kapitałowa

8. Załącznik 6 do SWZ – oświadczenie o aktualności informacji

9. Załącznik 7 do SWZ – wykaz wykonanych dostaw – dokument poprawiony

10. Załącznik 8 do SWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego

11. Załącznik 9 do SWZ – projektowane postanowienia umowy

UWAGA:

12. Treść zapytań i wyjaśnień z dnia 09.08.2022 r.

13. SWZ z dnia 09.08.2022 r.

14. Załącznik 2 do SWZ – wykaz parametrów technicznych pojazdu – formularz aktualny
Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.12/03/06/22 pn.: „Dostawa fabrycznie nowych pojazdów ciężarowych typu bramowiec i hakowiec dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, w podziale na dwie części”

Termin składania ofert: 22.07.2022 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 22.07.2022 r. godz. 12:00

Link miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dd06aba7-b4ee-41c7-8cee-7e99809e56dc

ID postępowania miniPortal: dd06aba7-b4ee-41c7-8cee-7e99809e56dc

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

3. Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 2.1 do SWZ – Wykaz parametrów technicznych – bramowiec – formularz nieaktualny

5. Załącznik nr 2.2 do SWZ – Wykaz parametrów technicznych – hakowiec – formularz nieaktualny

6. Załącznik nr 3 do SWZ – edytowalna wersja formularza jedz

7. Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie

8. Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie o grupie kapitałowej

9. Załącznik 6 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach

10. Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz wykonanych dostaw

11. Załącznik nr 8 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

12. Załącznik nr 9.1 do SWZ – Projekt Umowy na  dostawę bramowca

13. Załącznik nr 9.2 do SWZ – Projekt Umowy na dostawę hakowca – formularz nieaktualny

14. Treść wyjaśnień i zmian z dnia 23.06.2022 r. – Część nr 2

15. SWZ po zmianach z dnia 23.06.2022 r.

16. Załącznik nr 2.2 do SWZ – Wykaz parametrów technicznych – hakowiec formularz nieaktualny

17. Załącznik nr 9.2 do SWZ – Projekt Umowy na dostawę hakowca

18. Treść wyjaśnień i zmian z dnia 28.06.2022 r. – Część nr 2

19. SWZ po zmianach z dnia 28.06.2022 r.

20. Załącznik nr 2.2 do SWZ – Wykaz parametrów technicznych – hakowiec – formularz nieaktualny

21. Treść wyjaśnień i zmian z dnia 04.07.2022 r. – Część nr 1

22. SWZ po zmianach z dnia 04.07.2022 r.

23. Załącznik nr 2.1 do SWZ – Wykaz parametrów technicznych – bramowiec – formularz aktualny

UWAGA NOWE!!!

24. Treść wyjaśnień i zmian z dnia 07.07.2022 r. – Część nr 2

25. SWZ po zmianach z dnia 07.07.2022 r.

25. Załącznik nr 2.2 do SWZ – Wykaz parametrów technicznych – hakowiec z dnia 07.07.2022 r. – formularz aktualny

26.Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dnia 14.07.2022r.

27.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

28. Informacja, o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

29. Informacja z otwarcia ofert

30. Zawiadomienie o unieważnieniu w Części nr 1
Przepisy w zakresie postępowań objętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych

W PGK „Saniko” Sp. z o.o. obowiązują przepisy wewnętrzne w zakresie postępowań objętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, zatwierdzone Uchwałą Prezesa Zarządu Nr 2/2021 z dnia 29.01.2021 r.