1

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej inwestycji pod nazwą: Budowa magazynu do tymczasowego magazynowania odpadów, zbiornika bezodpływowego, zjazdu z drogi powiatowej oraz infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu we Włocławku przy ul. Wiklinowej – Działka Nr 4/37

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia magazyn tymczasowy na odpady kawka ul. Wiklinowa
 4. Załącznik nr 2 – kopia mapy ul. Wiklinowa
 5. Załącznik nr 3 – oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 6. Załącznik nr 4 – formularz ofertowy
 7. Załącznik nr 4a – wykaz osób do punktacji oferty w ramach kryterium oceny ofert
 8. Załącznik nr 5 – oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
 9. Załącznik nr 5a – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp
 10. Załącznik nr 6 – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 11. Załącznik nr 7 – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby
 12. Załącznik nr 8 – wykaz wykonanych usług
 13. Załącznik nr 9 – wykaz osób na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu
 14. Załącznik nr 10 – istotne postanowienia umowne/wzór umowy

Termin składania ofert: 11.12.2023r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 11.12.2023r. godz. 11:00

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a7812b2b-8852-11ee-b55a-a22b2d7f700e
Przetarg nieograniczony Nr: BZ.ZP.18/17/11/23 na: „Usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 (pre RDF), 19 05 99, 19 06 04, 19 12 12, 19 12 09 dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, w podziale na siedem części”.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu: 2023-ojs223-703355-pl-pdf
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty
 4. Załącznik nr 2 do SWZ – edytowalna-wersja-formularza JEDZ
 5. Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenia wykonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
 6. Załącznik nr 3A do SWZ – oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp
 7. Załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 8. Załącznik nr 5 do SWZ – oświadczenie o aktualności informacji
 9. Załącznik nr 6 do SWZ – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby
 10. Załącznik nr 7 do SWZ – oświadczenie wykonawców wspólnie obiegających się o udzielenie zamówienia
 11. Załącznik nr 8 do SWZ – wzór umowy

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f2949ed7-852e-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Wykonanie naprawy separatora ferromagnetycznego

Termin składania ofert: 05.12.2023 r., godz. 08:00

Termin otwarcia ofert: 05.12.2023 r., godz. 09:00

Identyfikator postępowania: ocds-148610-63c05377-7f94-11ee-9aa3-96d3b4440790

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-76a2f422-2099-11ee-9aa3-96d3b4440790https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bba453df-9aff-11ed-b4ea-f64d350121d2

Adres strony internetowej, na której udostępniono informacje dotyczące przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych przed wszczęciem niniejszego postępowania: https://bip.saniko.com.pl/ogloszenie-o-wstepnych-konsultacjach-rynkowych/

 1. ogloszenie-o-zamowieniu-pdf,
 2. specyfikacja-warunkow-zamowienia-pdf,
 3. zalacznik-nr-1-parametry-techniczne-separatora-ferromagnetycznego-pdf,
 4. zalacznik-nr-1a-rysunek-techniczny-separatora-ferromagnetycznego-pdf,
 5. zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy-docx,
 6. zalacznik-nr-3-oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu-oraz-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-docx,
 7. zalacznik-nr-3a-oswiadczenie-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-o-niepodleganiu-wykluczeniu-oraz-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-docx,
 8. zalacznik-nr-4-oswiadczenie-dotyczace-przynaleznosci-lub-braku-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej-doc,
 9. zalacznik-nr-5-oswiadczenie-wykonawcy-o-aktualnosci-informacji-zawartych-w-oswiadczeniu-o-ktorym-mowa-w-art-125-ust-1-docx,
 10. zalacznik-nr-6-wykaz-wykonanych-uslug-docx,
 11. zalacznik-nr-7-wykaz-osob-na-potwierdzenie-spelnienia-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-docx,
 12. zalacznik-nr-8-zobowiazanie-podmiotu-do-udostepnienia-niezbednych-zasobow-wykonawcy-doc,
 13. zalacznik-nr-9-projektowane-postanowienia-umowy-pdf,
 14. zalacznik-nr-10-oswiadczenie-wykonawcow-wspolnie-ubiegajacych-sie-o-udzielenie-zamowienia-o-ktorym-mowa-w-art-117-ust-4-docx,
 15. zalacznik-nr-11-protokol-z-przeprowadzonych-konsultacji-rynkowych-pdf,
 16. zalacznik-nr-12-identyfikator-oraz-link-postepowania-pdf

 
Przepisy w zakresie postępowań objętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych

W PGK „Saniko” Sp. z o.o. obowiązują przepisy wewnętrzne w zakresie postępowań objętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, zatwierdzone Uchwałą Prezesa Zarządu Nr 2/2021 z dnia 29.01.2021 r.