1

Dostawa artykułów biurowych

Ofertę należy złożyć do dnia 21.12.2023 r., zgodnie z treścią zapytania ofertowego załączonego do niniejszego wpisu:

 1. zapytanie-ofertowe-artykuly-biurowe-pdf,
 2. zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-doc,
 3. zalacznik-nr-2-formularz-cenowy-xlsx.
 4. zalacznik-nr-3-oswiadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia-doc.
 5. zalacznik-nr-4-projektowane-postanowienia-umowy-pdf,
 6. zalacznik-nr-5-projekt-graficzny-koperty-z-nadrukiem-pdf

10.01.2023 r. 

informacja-o-udzieleniu-zamowienia-pdf
Dostawa tuszy i tonerów do urządzeń biurowych

Ofertę należy złożyć do dnia 21.12.2023 r., zgodnie z treścią zapytania ofertowego załączonego do niniejszego wpisu:

 1. zapytanie-ofertowe-tusze-i-tonery-pdf,
 2. zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-doc,
 3. zalacznik-nr-2-formularz-cenowy-xlsx
 4. zalacznik-nr-3-oswiadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia-doc,
 5. zalacznik-nr-4-projektowane-postanowienia-umowy-pdf

05.01.2024 r. 

zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-pdf
Wykonanie koncepcji opisującej kierunek zagospodarowania wód odciekowych wytwarzanych w ramach eksploatacji składowiska odpadów komunalnych oraz wytwarzania ścieków w instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów w Machnaczu

UWAGA ! – zmiana terminu składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 25.01.2023 r., zgodnie z treścią zapytania ofertowego załączonego do niniejszego wpisu:

 1. zapytanie-ofertowe-na-wykonanie-koncepcji-opisujacej-kierunek-zagospodarowania-wod-odciekowych-pdf,
 2. zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-doc,
 3. zalacznik-nr-2-projektowane-postanowienia-umowy-pdf,
 4. zalacznik-nr-3-wykaz-parametrow-dot-pelnej-analizy-docx,
 5. zalacznik-nr-4-wykaz-parametrow-dot-analizy-szczegolowej-docx,
 6. zalacznik-nr-5-oswiadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia-doc.

19.01.2023 r.

zawiadomienie-o-przesunieciu-terminu-skladania-ofert-pdf

20.01.2023 r. 

odpowiedzi-na-wnioski-wykonawcow-o-wyjasnienie-tresci-zapytania-ofertowego-pdf

15.02.2023 r.

informacja-o-udzieleniu-zamowienia-pdf
Postępowanie nr BZ/ZO/12/2022, prowadzone w ramach zapytania ofertowego poniżej 130 000 tys. złotych, pn.: Opracowanie Koncepcji, Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz Karty informacyjnej przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji p.n. „Rozbudowa, przebudowa i remont obiektów budowlanych i instalacji technologicznej istniejącej stacji paliw wraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz budowa myjni samochodowej samoobsługowej 4 stanowiskowej tj. dla samochodów osobowych na terenie PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku przy ul. Żytniej.”

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 2 – wzór umowy
 4. Załącznik nr 3 – formularz oferty
 5. Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 6. Załącznik nr 5 – wykaz usługPostepowanie nr BZ/ZO/11/2022, prowadzone w ramach zapytania ofertowego poniżej 130 000 tys. złotych, pn.: Remont istniejącego magazynu w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 – formularz oferty
 3. Załącznik nr 2 – Przedmiar robót
 4. Załącznik nr 3 – wzór umowyPostępowanie Nr BZ/ZO/09/2022 prowadzone w ramach zapytania ofertowego poniżej 130.000 zł netto na: „Budowa płotu ogrodzeniowego okalającego powiększony teren RZUOK w Machnaczu”

 1. Zapytanie ofertowe – TREŚĆ
 2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 – mapa poglądowa
 4. Załącznik nr 3 – wzór umowy
 5. Informacja o udzieleniu zamówieniaPostępowanie Nr BZ/ZO/07/2022 prowadzone w ramach zapytania ofertowego poniżej 130.000 zł netto na: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i naprawę uszkodzonej nawierzchni placu w RZUOK w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski”

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert: do dnia 10.06.2022 r. do godz. 14:00

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

3. Załącznik nr 1 do OPZ

4. Załącznik nr 2 do OPZ

5. Załącznik nr 3 do OPZ

6. Załącznik nr 4 do OPZ

7. Wzór umowy

8. Formularz oferty

9. Wykaz zrealizowanych usług

10. Informacja z dnia 02.06.2022 r. o zmianie terminu składania ofert

11. Informacja o udzieleniu zamówienia
Postępowanie nr BZ/ZO/05/2022, prowadzone w ramach zapytania ofertowego poniżej 130.000,00 zł netto pn.: „Opracowaniu dokumentacji technicznej projektowo – kosztorysowej na remont pomieszczeń magazynowych – garaży zlokalizowanych przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku.”

 1. Zapytanie ofertowe – remont pomieszczeń magazynowych
 2. Formularz ofertowy – remont pomieszczeń magazynowych
 3. Informacja o udzieleniu zamówieniaPostępowanie nr BZ/ZO/04/2022, prowadzone w ramach zapytania ofertowego poniżej 130.000,00 zł netto pn.: „Opracowaniu dokumentacji technicznej projektowo – kosztorysowej na remont pomieszczeń biurowych, oraz sanitariatów w budynku administracyjno-warsztatowym mieszczącym się przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku.”

 1. Zapytanie ofertowe-remont pomieszczeń biurowych
 2. Formularz ofertowy – remont pomieszczeń biurowych
 3. Informacja o udzieleniu zamówieniaPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130.000,00 zł netto Nr BZ/ZO/01/2022 na: „Opracowaniu dokumentacji technicznej projektowo – kosztorysowej i formalno – prawnej dla zadania polegającego na zamknięciu i rekultywacji kwatery składowiskowej nr 1 odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanej na terenie RZUOK w Machnaczu gmina Brześć Kujawski”

Włocławek, dnia 11.01.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130.000,00 zł netto na: „Opracowaniu dokumentacji technicznej projektowo – kosztorysowej i formalno – prawnej dla zadania polegającego na zamknięciu i rekultywacji kwatery składowiskowej nr 1 odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanej na terenie RZUOK w Machnaczu gmina Brześć Kujawski”

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek

         tel. 54/412 18 05, fax 54/412 18 04

         e-mail: saniko@saniko.com.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej projektowo – kosztorysowej i formalno-prawnej dla zadania polegającego na zamknięciu i rekultywacji kwatery składowiskowej nr 1 odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanej na terenie RZUOK w Machnaczu gmina Brześć Kujawski”, obejmującej swoim zakresem niżej wymienione prace:
 1. opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych – w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej pdf;
 2. opracowanie koncepcji – analizy technicznej możliwości zastosowania robót rekultywacyjnych na kwaterze składowiskowej nr 1 w RZUOK
  w Machnaczu – 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej pdf i edytowalnej np. word;
 3. opracowanie projektu technicznego rekultywacji kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, w tym projektu uregulowania gospodarki odcieków na kwaterze nr 1 tj. zaprojektowanie uzupełnienia rowu opaskowego wraz z kosztorysem szczegółowym realizacji przedmiotowego zadania – 4 egzemplarze projektu i kosztorysu
  w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej pdf i edytowalnej np. word;
 4. opracowanie i złożenie wniosku o wydanie zgody na zamkniecie kwatery nr 1 składowiska odpadów – 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz
  w wersji elektronicznej pdf i edytowalnej np. word;
 5. opracowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wraz z wykonaniem obligatoryjnego dokumentu środowiskowego w postaci Karty informacyjnej przedsięwzięcia lub alternatywnie Raportu oddziaływania na środowisko (jeśli wystąpi taka konieczność), zgodnie z wymaganymi przepisami prawa – 4 egzemplarze
  w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej pdf i edytowalnej np. word;
 6. opracowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów na czas rekultywacji i dla fazy poeksploatacyjnej wraz z Instrukcją prowadzenia składowiska
  – 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej pdf
  i edytowalnej np. word.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia precyzuje:

– Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu Zamówienia,

– Załącznik nr 2 – Projekt umowy.

 

 1. Warunki realizacji zamówienia:

Warunki realizacji zamówienia zostały określone w:

– Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego),

– Projekcie umowy (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

 

 1. Kryteria oceny ofert: cena – 100%

 

 1. Termin realizacji zamówienia: do 24 tygodni od daty podpisania umowy: mapa do celów projektowych – realizacja do 4 tygodni od daty podpisania umowy, b) koncepcja – analiza techniczna możliwości zastosowania robót rekultywacyjnych- realizacja do 4 tygodni od daty pozyskania mapy do celów projektowych. c) projekt techniczny rekultywacji kwatery składowiska odpadów wraz z kosztorysem realizacji przedmiotowego zadania oraz wnioskiem o wydanie decyzji na zamknięcie kwatery – realizacja do 8 tygodni od daty zatwierdzenia koncepcji – analizy technicznej rekultywacji kwatery. d) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia lub Raportem oddziaływania Inwestycji na środowisko (jeśli będzie wymagany) polegającej na wykonaniu robót rekultywacyjnych oraz Wniosek o zatwierdzenie Instrukcji prowadzenia składowiska w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej wraz z Instrukcją prowadzenia składowiska – realizacja do 4 tygodni od daty zatwierdzenia Projektu technicznego rekultywacji składowiska.e) prawomocna decyzja na zamkniecie składowiska, prawomocna decyzja środowiskowa oraz prawomocna decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska – niezwłocznie po wydaniu decyzji przez uprawniony organ.

 

 1. Warunki udziału w realizacji zamówienia:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien posiadać doświadczenie w realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia. W tym celu Wykonawca winien wykazać, że w
okresie ostatnich 5 lat opracował minimum jedną dokumentację w zakresie zamknięcia i rekultywacji składowiska / kwatery składowiska, w zakresie którego wchodziło wykonanie:

 1. koncepcji – analiza techniczna możliwości zastosowania robót rekultywacyjnych,
 2. projektu technicznego rekultywacji kwatery składowiska odpadów,
 3. kosztorys realizacji zadania,
 4. wniosku o wydanie decyzji na zamknięcie kwatery,
 5. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia lub Raportem oddziaływania Inwestycji na środowisko,
 6. wniosku o zatwierdzenie Instrukcji prowadzenia składowiska w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej wraz z Instrukcją prowadzenia składowiska.

Wykonawca winien potwierdzić, że wykazane zamówienie zostało wykonane należycie. W tym celu Wykonawca złoży stosowne oświadczenie lub załączy referencje lub protokoły z odbioru
dokumentacji.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji wykazanych zamówień.

 

 1. Wykaz dokumentów na potwierdzenie wymagań postawionych Wykonawcy:

Wykonawca w celu spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 6 niniejszego Zapytania ofertowego, załączy do Formularza oferty „Wykaz zrealizowanych usług” (Załącznik nr 3 do Zapytania
ofertowego) wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie wykazanego zamówienia.

 

 1. Wzór umowy / istotne postanowienia umowy:

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

 

 1. Termin związania ofertą: 45 dni

 

 1. W kalkulacji ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie uzgodnienia i opinie oraz pomiary i badania konieczne do wykonania ww. zakresu zamówienia w tym również:
  – wykonanie prac geologicznych i badań hydrogeologicznych pod dnem składowiska  oraz w jego bezpośrednim otoczeniu (jeśli zajdzie taka potrzeba), w tym dokumentacji niezbędnej do uzupełnienia sieci monitoringu;

– wykonanie ekspertyzy określającej warunki gruntowo-wodne (jeżeli zajdzie taka potrzeba);

– wykonaniem operatów/ekspertyz stateczności bryły składowiska o ile będzie to konieczne.

 

 1. Termin i sposób składania oferty:
 • Termin złożenia oferty: do dnia 26.01.2022 r.
 • Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres saniko@saniko.com.pl.
 • Do oferty należy złożyć formularz „Wykaz zrealizowanych usług” (Załącznik
  nr 3 do Zapytania ofertowego) wraz z załączonym oświadczeniem Wykonawcy o należytym wykonaniu usługi lub referencjami lub protokołami odbioru.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

 

 1. Zamawiający poinformuje Wykonawców o udzieleniu zamówienia lub
  o unieważnieniu postępowania.

 

 

 1. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Kierownik Biura Zarządu Violetta Sartanowicz, nr tel. 54/4123863, e-mail: violettasartanowicz@saniko.com.pl

Specjalista ds. zamówień publicznych Katarzyna wydra, nr tel. 54/4123866, e-mail: katarzynawydra@saniko.com.p

 

Załącznik:

1 Opis przedmiotu Zamówienia (OPZ).

2 Projekt umowy.

3 Formularz oferty

4 Wykaz zrealizowanych usług

 

5 Treść zapytań i wyjaśnień z dnia 20.01.2022 r.

6 Treść zapytań i wyjaśnień z dnia 24.01.2022 r.

7. Informacja o udzieleniu zamówienia