1

Majątek Spółki

Majątek Spółki

Majątek Spółki według stanu na dzień 31.12.2022 r.

 

Kapitał własny         – 48 968 286,71  zł.

w tym

Kapitał zakładowy – 25 807 600,00 zł.

Kapitał zakładowy PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku wynoszący 25 807 600,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset siedem tysięcy sześćset  złotych) jest w całości wniesiony przez Gminę Miasto Włocławek.

 

Aktywa trwałe        –  55 298 597,64  zł.

Aktywa obrotowe   – 29 049 570,86  zł.

Aktywa razem         – 84 348 168,50 zł.