1

Ogłoszenie o sprzedaży stołu konferencyjnego

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  „Saniko ” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Komunalnej 4, 87-800 Włocławek ogłasza sprzedaż (przedmiotu nietrwałego) – stołu konferencyjnego  poprzez nabór ofert pisemnych.

Przedmiot sprzedaży:

Stół konferencyjny 4 – elementowy

używany, o wymiarach 290 cm x 182 cm

otwór o wymiarach 110 cm x 22 cm

wysokość stołu – 72 cm

grubość blatu – 2,5 cm

Stan: dobry

– załącznik  2 zdjęcia

 Miejsce i termin wizji lokalnej:

Stół rozłożony w częściach można obejrzeć  w siedzibie sprzedającego przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku,  w dniach od poniedziałku do piątku  w godz. od 8:00 do 14:00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 600 814 074.

Miejsce, termin i tryb składania  ofert:

  1. Oferty cenowe z napisem „Stół konferencyjny” prosimy składać do dnia 05.05.2023r. do godz. 12:00:
   –    pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o.,
   ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek,

   lub
   –    elektronicznie na adres e-mail: saniko@saniko.com.pl.
  2. Oferta złożona przez oferenta nie może być niższa niż 500,00 zł brutto.
  3. Kompletna oferta powinna zawierać dane oferenta (imię i nazwisko / nazwę firmy, NIP wraz z danymi adresowymi, nr telefonu).
  4. Złożone oferty będą rozpatrywane po terminie składania ofert.
  5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – cena 100%.
  6. Przedmiot sprzedaży nabędzie oferent ,który zaoferuje najwyższą cenę.
  7. Wybrany oferent po rozpatrzeniu złożonych ofert i uzyskaniu zatwierdzenia wyboru przez Zarząd
   Spółki zostanie powiadomiony o przyjęciu jego oferty, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty
   składania ofert.
  8. Oferent zapłaci cenę nabycia w dniu wystawienia faktury VAT.
  9. Zaoferowana cena jest ceną brutto i zawiera 23% podatku VAT.
  10. Podstawą odbioru przedmiotu będzie opłacona faktura VAT oraz podpisany protokół odbioru.
  11. Przekazanie stołu nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” sp. z  o. o.  przy ul. Komunajnej  4. Transport i wyniesienie z załadunkiem po stronie Kupującego.
  12. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku zastrzega sobie
   możliwość odstąpienia od sprzedaży przedmiotu nietrwałego bez podania przyczyny.

Załaczniki:

Zdjęcia

Klauzula RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel: 54/ 412 18 05; e-mail: iod@saniko.com.pl; adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 3. Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji sprzedaży przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie z ordynacją podatkową.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odrzuceniem oferty i odmową sprzedaży.