Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie podstawowym Nr BZ.ZP.07/21/03/22 na: „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Lubraniec”

image_pdfimage_print

UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert!!!

Termin składania ofert: 08.04.2022 r.do  godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 08.04.2022 r. godz. 11:00

 

Link do miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0f6e3662-dfdb-4a90-89ff-1cacee51ffa3

ID postępowania: 0f6e3662-dfdb-4a90-89ff-1cacee51ffa3

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Załącznik  Nr 1 do SWZ – OPZ

4. Załącznik Nr 2 do SWZ – harmonogram odbiór odpadów

5. Załącznik Nr 3 do SWZ Formularz Ofertowy

6. Załącznik Nr 4 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

7. Załącznik Nr 4a do SWZ – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

8. Załącznik Nr 5 do SWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

9. Załącznik Nr 6 do SWZ – Wykaz wykonanych usług – zmiana formularza

10. Załącznik Nr 7 do SWZ – Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy

11. Załącznik Nr 8 do SWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępniania niezbędnych zasobów Wykonawcy

12. Załącznik Nr 9 – Projektowane postanowienia Umowy

13. Załącznik Nr 1 do PPU – OPZ

14. Załącznik Nr 2 do PPU – Harmonogramy odbioru odpadów

15. Załącznik Nr 4 do PPU – Oświadczenie Wykonawcy

 

16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 05.04.2022 r.

17. Zmiana treści SWZ z dnia 05.04.2022 r.

18. Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz usług – po zmianie z dnia 05.04.2022 r.

 

19. Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

20. Informacja z otwarcia ofert

 

21. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.04.2022 r.

 

22. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2022-03-29 13:30:41
Ostatnia modyfikacja: 2022-05-11 08:37:26 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 103

Dziennik zmian