Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym Nr BZ.ZP.08/07/04/22 pn.: „Wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu pracowników PGK „Saniko „sp. z o.o. we Włocławku”

image_pdfimage_print

Termin składania ofert: 20.04.2022 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 20.04.2022 r. godzi 11:00

 

Link do miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8bdebeee-7013-4413-8f08-3671a78fa183

Identyfikator postępowania [ID]: 8bdebeee-7013-4413-8f08-3671a78fa183

Adres skrzynki ePuap Zamawiającego: /Saniko_Wloclawek/SkrytkaESP

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

5. Załącznik nr 2a do SWZ – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 4 do SWZ – Wykaz usług

8. Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

9. Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy

10. Załącznik nr 7 do SWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy

11. Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

12. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

13. Informacja z otwarcia ofert

14. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

15. Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 

 

Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2022-04-11 14:15:31
Ostatnia modyfikacja: 2022-05-31 08:16:10 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 168

Dziennik zmian