1

Praca

ELEKTRYK

Miejsce pracy: Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu

Wymagania:

 • wykształcenia zawodowe, preferowane wykształcenie średnie,
 • doświadczenie zawodowe min. 2 lata,
 • uprawnienia energetyczne co najmniej grupy G – 1.

Zakres obowiązków:

 • naprawa, kontrola oraz konserwacja i usuwanie usterek w instalacji elektrycznej oraz urządzeniach w ramach posiadanych uprawnień energetycznych,
 • obsługa, regulacja i konserwacja elementów instalacji i urządzeń elektrycznych wchodzących w skład linii sortowniczej,
 • obsługa, kontrola pracy (uruchamianie) jednostek kogeneracyjnych,
 • wymiana źródeł światła oraz wymiana i uzupełnianie osprzętu elektrycznego,
 • wymiana i uzupełnianie instalacji elektrycznej,
 • wykonywanie drobnych napraw urządzeń oraz elektronarzędzi,
 • wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej,
 • wykonywanie drobnych prac ślusarskich małych podzespołów lub urządzeń (okresowo),
 • praca ręcznymi narzędziami ślusarskimi,
 • współudział w prowadzonych pracach konserwacyjno – naprawczych linii sortowniczej, maszyn i urządzeń.

Oferty winny zawierać:

 • list motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń kandydata w pracy zawodowej,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i kwalifikacyjne kandydata,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Elektryka należy składać w sekretariacie spółki mieszczącym się przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres saniko@saniko.com.pl
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi po wstępnej rekrutacji odbędą się w siedzibie spółki. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27.04.2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel: 54/ 412 18 05; e-mail: iod@saniko.com.pl; adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonej aplikacji, przetwarzane będą w celu wyboru kandydata na określone w ogłoszeniu stanowisko.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda zamieszczona w aplikacji.
 5. Aplikacje niezawierające zgody nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone po otrzymaniu. Aplikacja osoby wybranej będzie dołączona do akt przyszłego pracownika w przypadku zawarcia z nim umowy. Pozostałe rozpatrywane aplikacje po zakończeniu procesu rekrutacji będą przechowywane przez okres 3 miesięcy tj. do czasu zakończenia weryfikacji nowo zatrudnionej osoby i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 6. Aplikacje osób, które wyraziły zgodę na pozostawienie ich dla przyszłych rekrutacji będą przechowywane w bazie przez okres 6 miesięcy i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo cofnięcia zgody do przetwarzania danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie stosuje się profilowania kandydatów do pracy.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym o specjalności finanse i rachunkowość + 6 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku.

Zakres obowiązków:

Realizacja ogólnej polityki ekonomicznej a w szczególności:

 • koordynowanie całością spraw związanych z opracowywaniem prognoz rocznych, operatywnych planów rzeczowo-finansowych opracowywanych przez poszczególne komórki organizacyjne i dokonywanie ostatecznych korekt planów,
 • nadzorowanie nad całością planów w zakresie zagadnień ekonomicznych, finansowych oraz analiz ekonomicznych,
 • koordynowanie całością zagadnień związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem danych wyjściowych do sprawozdań z zakresu całokształtu przedsiębiorstwa wg wytycznych GUS, Urzędu Skarbowego, Banków finansujących, ZUS,
 • organizowanie i doskonalenie sytemu wewnętrznej informacji ekonomicznej Przedsiębiorstwa dostarczającego danych niezbędnych do planowania działalności oraz podejmowanie prawidłowych decyzji gospodarczych jak również do należytej kontroli i oceny wykonywania zadań Przedsiębiorstwa.
 • kierowanie rachunkowością Przedsiębiorstwa w zakresie:
     – zorganizowania, sporządzania, przyjmowania i kontroli dokumentów,
     – organizowania i doskonalenia księgowości, kalkulacji wynikowej, sprawozdawczości finansowej Przedsiębiorstwa,
     – bieżącego i prawidłowego księgowania oraz sporządzania kalkulacji wynikowych i sprawozdawczości finansowej,
     – należytego przechowywania i zabezpieczenia dokumentów księgowych , ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań    finansowych,
     – nadzorowanie całokształtu z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne
 • opracowywanie analiz gospodarki finansowej oraz przedstawianie zarządowi spółki wniosków wynikających z analiz.
 • dokonywanie kontroli finansowej i gospodarczej komórek przedsiębiorstwa
  we współpracy z biegłym rewidentem.
 • monitorowanie i diagnozowanie sytuacji finansowo ekonomicznej oraz informowanie Zarządu o nieprawidłowościach i zagrożeniach.

Oferty winny zawierać:

 • list motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń kandydata w pracy zawodowej,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i kwalifikacje kandydata,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko GŁÓWNA KSIĘGOWA, należy składać w sekretariacie spółki mieszczącym się przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku lub na adres saniko@saniko.com.pl

Termin składania zgłoszeń do 15.11.2023 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi po wstępnej rekrutacji odbędą się w siedzibie spółki. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27.04.2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel: 54/ 412 18 05; e-mail: iod@saniko.com.pl; adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
  3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonej aplikacji, przetwarzane będą w celu wyboru kandydata na określone w ogłoszeniu stanowisko.
  4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda zamieszczona w aplikacji.
  5. Aplikacje niezawierające zgody nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone po otrzymaniu. Aplikacja osoby wybranej będzie dołączona do akt przyszłego pracownika w przypadku zawarcia z nim umowy. Pozostałe rozpatrywane aplikacje po zakończeniu procesu rekrutacji będą przechowywane przez okres 3 miesięcy tj. do czasu zakończenia weryfikacji nowo zatrudnionej osoby i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
  6. Aplikacje osób, które wyraziły zgodę na pozostawienie ich dla przyszłych rekrutacji będą przechowywane w bazie przez okres 6 miesięcy i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo cofnięcia zgody do przetwarzania danych.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie stosuje się profilowania kandydatów do pracy.

KSIĘGOWA

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie, preferowane wykształcenie wyższe o kierunku ekonomi,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku 2 lata.

Zakres obowiązków:

 • obsługa komputerowego programu FK „ENOVA” w zakresie obowiązków należących
  do zajmowanego stanowiska,
 • księgowanie faktur dotyczących sprzedaży,
 • uzgodnienie stanu rozrachunków z odbiorcami,
 • uzgodnienie rejestru VAT należnego,
 • obsługa systemów bankowości elektronicznej – księgowanie wyciągów bankowych,
 • prowadzenie dokumentacji, obsługa księgowa windykacji należności oraz współpraca z Radcą Prawnym w zakresie kierowania spraw na drogę postępowania sadowego i komorniczego,
 • obsługa systemu „Krajowego Rejestru Długów”,
 • współudział przy sporządzaniu sprawozdań okresowych i rocznych przedsiębiorstwa, planów ekonomicznych w zakresie sprzedaży i przychodów,
 • zastępstwo na stanowisku Kasjer :
  – obsługa programu komputerowego moduł „Kasa”,
  – obsługa terminala płatniczego,
  – obsługa rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej,
  – obsługa systemu bankowości elektronicznej w zakresie wprowadzania przelewów do systemu bankowego.

Oferty winny zawierać:

 • list motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń kandydata w pracy zawodowej,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i kwalifikacje kandydata,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko KSIĘGOWA, należy składać w sekretariacie spółki mieszczącym się przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku lub na adres saniko@saniko.com.pl

Termin składania zgłoszeń do 15.11.2023 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi po wstępnej rekrutacji odbędą się w siedzibie spółki. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27.04.2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel: 54/ 412 18 05; e-mail: iod@saniko.com.pl; adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonej aplikacji, przetwarzane będą w celu wyboru kandydata na określone w ogłoszeniu stanowisko.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda zamieszczona w aplikacji.
 5. Aplikacje niezawierające zgody nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone po otrzymaniu. Aplikacja osoby wybranej będzie dołączona do akt przyszłego pracownika w przypadku zawarcia z nim umowy. Pozostałe rozpatrywane aplikacje po zakończeniu procesu rekrutacji będą przechowywane przez okres 3 miesięcy tj. do czasu zakończenia weryfikacji nowo zatrudnionej osoby i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 6. Aplikacje osób, które wyraziły zgodę na pozostawienie ich dla przyszłych rekrutacji będą przechowywane w bazie przez okres 6 miesięcy i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo cofnięcia zgody do przetwarzania danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie stosuje się profilowania kandydatów do pracy.

REFERENT DS. BHP

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie, preferowane wykształcenie wyższe,
 • biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu biurowego MS Word, MS Excel

   Dodatkowym atutem będzie:

 • wykształcenie kierunkowe w zakresie BHP,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie BHP,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie BHP.

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji BHP zgodnie z regulacjami prawnymi,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań, wykazów dotyczących zajmowanego stanowiska,
 • odpowiedzialność i prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką magazynową,
 • prowadzenie ewidencji środków ochrony osobistej dla pracowników,
 • prowadzenie ewidencji zaświadczeń lekarskich pracowników oraz kontrolowanie terminów ważności tych zaświadczeń,
 • prowadzenie ewidencji zaświadczeń dotyczących szkoleń okresowych pracowników oraz kontrolowanie terminów ważności tych dokumentów,
 • sporządzanie planów zaopatrzenia na odzież roboczą, obuwie robocze, sprzęt ochrony osobistej, środki do mycia, apteczek w podstawowe medykamenty,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką magazynową w zakresie pobierani i wydawanie pracownikom środków czystości osobistej i odzieży ochronnej,
 • opracowywanie sprawozdań z realizacji planów zaopatrzenia załogi w odzież roboczą, obuwie robocze, sprzęt ochrony osobistej, środki do mycia, apteczek w podstawowe medykamenty,
 • udział w przeprowadzaniu szkoleń wstępnych dla nowo przyjmowanych pracowników oraz pracowników firm realizujących zadania na terenie przedsiębiorstwa,
 • udział przy opracowywaniu instrukcji stanowiskowych,
 • udział przy opracowywaniu oraz szacowanie ryzyka zawodowego występującego
  na poszczególnych stanowiskach pracy w przedsiębiorstwie,
 • udział przy ocenie ryzyka przedsiębiorstwa w odniesieniu do zagadnień z zakresu
  bhp i p.poż,
 • sprawdzanie prawidłowej eksploatacja oraz oznakowania infrastruktury bhp i p.poż
  w przedsiębiorstwie,
 • udział w pracach zespołów powypadkowych,
 • udział w pracach komisji bhp dokonującej oceny warunków pracy w przedsiębiorstwie,
 • prowadzenie magazynu artykułów biurowych,
 • sporządzanie planów zakupu i zużycia materiałów biurowych.

Oferty winny zawierać:

 • list motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń kandydata w pracy zawodowej,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i kwalifikacje kandydata,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko REFERENTA ds. BHP, należy składać w sekretariacie spółki mieszczącym się przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku lub na adres saniko@saniko.com.pl

Termin składania zgłoszeń do 15.11.2023 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi po wstępnej rekrutacji odbędą się w siedzibie spółki. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27.04.2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel: 54/ 412 18 05; e-mail: iod@saniko.com.pl; adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonej aplikacji, przetwarzane będą w celu wyboru kandydata na określone w ogłoszeniu stanowisko.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda zamieszczona w aplikacji.
 5. Aplikacje niezawierające zgody nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone po otrzymaniu. Aplikacja osoby wybranej będzie dołączona do akt przyszłego pracownika w przypadku zawarcia z nim umowy. Pozostałe rozpatrywane aplikacje po zakończeniu procesu rekrutacji będą przechowywane przez okres 3 miesięcy tj. do czasu zakończenia weryfikacji nowo zatrudnionej osoby i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 6. Aplikacje osób, które wyraziły zgodę na pozostawienie ich dla przyszłych rekrutacji będą przechowywane w bazie przez okres 6 miesięcy i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo cofnięcia zgody do przetwarzania danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie stosuje się profilowania kandydatów do pracy.