1

Procedura rekrutacyjna

Procedura rekrutacyjna – PGK „Saniko” Sp. z o.o. Włocławek

 1. Procedurę rekrutacyjną uruchamia pisemny wniosek o zatrudnienie pracownika złożony Prezesowi Zarządu przez Dyrektora bądź Kierownika Działu.
 2. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje pracodawca.
 3. Wstępny etap rekrutacji rozpoczyna się od przeanalizowania zgromadzonych w Biurze Zarządu – Kadr, dokumentacji aplikacyjnej składanej przez kandydatów zainteresowanych pracą w spółce na różnych stanowiskach.
 4. Analizy dokumentów dokonują osoby wyznaczone przez pracodawcę na okoliczność przeprowadzenia danego postępowania  rekrutacyjnego.
 5. Analiza dokumentacji polega na wyłonieniu spośród wszystkich złożonych ofert tylko tych, które spełniają wymagania do wykonywania pracy na rekrutowanym stanowisku.
 6. Kandydaci  wyłonieni w wyniku wstępnej rekrutacji otrzymują zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.
 7. Rozmowa kwalifikacyjna jest ważnym procesem rekrutacji. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji. W trakcie rozmowy sprawdzane są predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
 8. Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych wybierany jest kandydat, który uzyskał najwyższą ocenę
 9. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę  otrzymuje skierowanie do lekarza medycyny pracy, celem przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich.
 10. Zatrudnienie następuje po przedłożeniu przez kandydata zaświadczenia potwierdzającego  zdolność  zdrowotną do pracy na rekrutowanym stanowisku.
 11. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostają dołączone do jego akt osobowych.