Prawne podstawy działania Spółki

image_pdfimage_print

Akty publiczno-prawne


 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKO” jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa przede wszystkim w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych, Kodeks Cywilny, Kodeks Pracy oraz wszelkie inne przepisy prawne, których przestrzeganie jest konieczne. Na szczególną uwagę wśród nich zasługują:

 • Ustawa z dnia 27.04.2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.2556 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.1587 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity  Dz. U. z 2023 r. poz.1469 ).
 • Ustawa z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.1605).
 • Ustawa z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 679 ).
 • Ustawa z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.343).

Dokumentem wewnętrznym, na którym opiera się funkcjonowanie Spółki jest Zakładowy Układ Zbiorowy.

Pozwolenia i decyzje


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. prowadzi swą statutową działalność na podstawie:

 1. aktu notarialnego – Repertorium A nr 1928/2015 z dnia 17.02.2015r. ze zm.

Ponadto Spółka prowadzi działalność na mocy następujących decyzji:

1. Pozwolenie zintegrowane Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ŚG-I-G.7222.14.2015/MB dla instalacji do składowania odpadów w RZUOK oraz instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w Machnaczu, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski. Zmiana 24.06.2016 r.

2. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Brześć Kujawski BUA-7332-I/2/99– pozwolenie na użytkowanie Kwatery Nr I

3. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Brześć Kujawski BUA-7353-1789/2001 pozwolenie na użytkowanie Kwatery Nr II

4. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Brześć Kujawski BUA-7353-0844/2001 pozwolenie na użytkowanie RZUOK

5. Decyzja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ŚG.I.7241.9.2015/DM  zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w m. Machnacz, gmina Brześć Kujawski.

6. Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku:

PIW piu.556.6.2022 na zbieranie z terenu miasta padłych zwierząt i ptaków.

PIW piu.556.7.2022 na zbieranie z terenu miasta padłych zwierząt i ptaków.

PIW piu.556.11.2022 na zbieranie z terenu miasta padłych zwierząt i ptaków.

PIW piu.556.14.2022 na zbieranie z terenu miasta padłych zwierząt i ptaków.

7. Wpis do Rejestru GIOŚ DKR/074-E6756/07/js. Zmiana 27.01.2014 r. DKR/074-278/14/ac

8. Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek OS.76252-9-2/10 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów. Zmiana 23.11.2011 r. GKS.S.6233.06.2011.Zmiana  01.12.2017 r. Zmiana 19.04.2018 r.

9 . Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego znak ŚG-I.7243.24.2014. na przetwarzanie i wytwarzanie odpadów w instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów  w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w miejscowości Machnacz nr 41, gm. Brześć Kujawski.

10. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego PINB.7146/U-23/518/2005 na użytkowanie bloku energetycznego.

11. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego PINB.7146/U-23/1115/2005 na użytkowanie myjni najazdowej.

12. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego PINB.7146-29/864/2006 na użytkowanie zmiany technologii procesu kompostowania oraz używania pryzm energetycznych.

13. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego PINB.7146/U-23/05/865/2006 na użytkowanie tuneli foliowych.

14. Decyzja Starosty Powiatowego dot. zmiany sposobu użytkowania wiaty kompostowni z dnia 28.02.2007 r. OŚB.7354-2/2007

15. Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10.06. 2013 r., znak S.6233.15.2013 zezwolenie na zbieranie odpadów przy ul. Komunalnej 4. Zmiana 18.03.2014 r., znak S.6233.2.2014. Zmiana 17.01.2017 r., znak S.6233.1.2017 r. Zmiana 16.06.2020 r.

16. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Włocławku znak PINB.4321.24.165.2015 udzielająca pozwolenia na użytkowanie instalacji biologicznego, tlenowego przetwarzania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie RZUOK na dz. Nr 186/3, 186/6, 187/5, 187/8, 187/9, 187/10, 189/3, 189/4 w obrębie ewidencyjnym Machnacz, gm. Brześć Kujawski.

17. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego PINB. 4321.24.165.2015 pozwolenie na użytkowanie instalacji biologicznego, tlenowego przetwarzania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną.

18. Decyzja Burmistrza Brześcia Kujawskiego BI.73300.4.2017 na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Brześć Kujawski.

PGK „SANIKO” Sp. z o.o. świadczy swoje usługi na terenie: miasta Włocławek, gminy Włocławek, gminy Bytoń, miasta i gminy Brześć Kujawski, miasta Kowal,  gminy  Kowal, miasta i gminy Lubraniec, gminy Lubień Kujawski, gminy Nowe Ostrowy, gminy Radziejów, miasta Radziejów  w oparciu o następujące decyzje i wpisy do rejestru działalności regulowanej:

 

Wpisy do rejestru działalności regulowanej:

 

 1. Zaświadczenie Wójta Gminy Włocławek o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Włocławek z dnia 24.09.2012 r.
 2. Zaświadczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Włocławek z dnia 05.10.2012 r.
 3. Zaświadczenie Burmistrza Miasta Kowal o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Kowal z dnia 01.10.2012 r.
 4. Zaświadczenie Wójta Gminy Kowal o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kowal z dnia 01.10.2012 r.
 5. Zaświadczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 04.10.2012 r.
 6. Zaświadczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 05.10.2012 r.
 7. Zaświadczenie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 09.10.2012 r.
 8. Zaświadczenie Burmistrza Ciechocinka o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ciechocinek z dnia 04.10.2012 r.
 9. Zaświadczenie Burmistrza Miasta Nieszawa o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 03.10.2012 r.
 10. Zaświadczenie Wójta Gminy Fabianki o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 08.10.2012 r.
 11. Zaświadczenie Wójta Gminy Raciążek o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 01.10.2012 r.
 12. Zaświadczenie Wójta Gminy Waganiec o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 10.10.2012 r.
 13. Zaświadczenie Wójta Gminy Lubanie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubanie z dnia 08.10.2012 r.
 14. Zaświadczenie Burmistrza Miasta Radziejów o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miasto Radziejów z dnia 04.10.2012 r.
 15. Zaświadczenie Wójta Gminy Radziejów o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 26.10.2012 r.
 16. Zaświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków  Kujawski o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 03.10.2012 r.
 17. Zaświadczenie Wójta Gminy Zakrzewo o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zakrzewo z dnia 15.10.2012 r.
 18. Zaświadczenie Wójta Gminy Osięciny o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Osięciny z dnia 01.10.2012 r.
 19. Zaświadczenie Burmistrza Lubrańca o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 03.10.2012 r.
 20. Zaświadczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Lubień Kujawski z dnia 04.10. 2012 r.
 21. Zaświadczenie Wójta Gminy Boniewo o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Boniewo z dnia 27.04.2012 r. Zmiana 28.12.2012 r.
 22. Zaświadczenie Wójta Gminy Baruchowo o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Baruchowo z dnia 08.10.2012 r.
 23. Zaświadczenie Wójta Gminy Topólka o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Topólka dnia 05.10.2012 r.
 24. Zaświadczenie Wójta Gminy Bytoń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bytoń z dnia 26.10.2012 r.
 25. Zaświadczenie Wójta Gminy Dobre o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dobre z dnia 21.11.2012 r.
 26. Zaświadczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Izbicy Kujawskiej z dnia 08.11.2012 r.
 27. Zaświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz o wpisie do rejestru działalności regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Chodecz z dnia 19.11.2012 r.
 28. Zaświadczenie Wójta Gminy Choceń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Choceń z dnia 09.11 2012r.
 29. Zaświadczenie Wójta Gminy Bądkowo o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bądkowo z dnia 12.11.2012 r.
 30. Zaświadczenie Burmistrza Miasta Gostynina o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Gostynina z dnia 01.03.2013 r.
 31. Zaświadczenie Prezydenta Miasta Płock o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Płock z dnia 28.02.2013 r.
 32. Zaświadczenie Burmistrza Krośniewic o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Krośniewice z dnia 04.03.2013 r.
 33. Zaświadczenie Prezydenta Miasta Kutno o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Kutno z dnia 04.03.2013 r.

 

 

Uchwały miast i gmin z terenu, na którym Saniko świadczy swoje usługi:


1. Miasto Włocławek

Uchwała NR XX/28/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana – Uchwała Nr XXIII/80/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 czerwca 2020 r. Zmiana – Uchwała Nr LVI/168/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 grudnia 2022 r.

Uchwała NR XX/29/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Zmiana – Uchwała NR XXIII/79/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 czerwca 2020 r. . Zmiana Uchwała NR XXXIV/50/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2021 r.

Uchwała NR XX/27/2020 Rady Miasta Włocławek r. z dnia 3 marca 2020 r.w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek. Zmiana – Uchwała NR XXIII/78/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 czerwca 2020 r. Zmiana – Uchwała NR XXXV/80/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r.  Zmiana Uchwała NR LVI/167/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 grudnia 2022 r. Zmiana Uchwała NR LIX/14/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2023 r. Zmiana Uchwała NR LX/34/2023 Rady Miasta Włocławek.

Uchwała NR XX/30/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała NR XX/32/2020  Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 r.w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała Nr XXXV/90/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zmiana Uchwała NR LIX/16/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2023 r.

Uchwała NR XXXVII/100/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne.

Uchwała NR XX/31/2020 Rady miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

2. Gmina Włocławek

Uchwała Nr XIX/156/2020  Rady Gminy Włocławek z dnia 20 kwietnia 2020  r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu  świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXIX/225/17  Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XIX/159/2020 r. Rady Gminy Włocławek z dnia 20 kwietnia 2020 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Zmiana Uchwała NR XLII/303/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. Zmiana Uchwała NR LIII/384/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 25.listopada 2022 r.

Uchwała Nr XIX/155/2020 Rady Gminy Włocławek z dnia  20 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek. Zmiana Uchwała NR LVI/409/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 08 lutego 2023 r.

Uchwała Nr XIX/158/2020 Rady Gminy Włocławek z dnia  20 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Uchwała NR XXI/166 20 z dnia 10 czerwca 2020 r. Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Włocławek.

Uchwała Nr XXIV/236/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Uchwała NR XLV/324/22 z dnia 29.03.2022 r. Rady Gminy Włocławek w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Zmiana Uchwała NR LVI/408/23 z dnia 08.02.2023 r Rady Gminy Włocławek.

3. Gmina Bytoń

Uchwała NR XXX/227/2017 Rady Gminy Bytoń  z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bytoń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana – Uchwała NR XVII/104/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 9 grudnia 2019 r.

Uchwała NR XLVIII/321/22 Rady Gminy Bytoń z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zmiana – Uchwała Nr XLIX/327/22 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 grudnia 2022 r.

Uchwała NR XL/258/21 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała NR XX/120/20 Rady Gminy Bytoń  z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bytoń. Zmiana – Uchwała Nr L/337/23 Rady Gminy Bytoń z dnia 22 lutego 2023 r.

Uchwała NR XL/257/21  Rady Gminy Bytoń z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała NR 10/58/2011 Rady Gminy Bytoń z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości stałych na terenie gminy Bytoń.

 

4.  Miasto Kowal

Uchwała Nr XXXI/221/2021 Rady Miasta Kowal z dnia 22  kwietnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana – Uchwała Nr XXXIII/235/2021 Rady Miasta Kowal z dnia 15 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr LIII/362/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 8 listopada 2022. r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Uchwała nr XXXI/220/2021 Rady Miasta Kowal z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasta Kowal. Zmiana – Uchwała Nr XXXIII/236/2021 Rady Miasta Kowal z dnia 15 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr XX/139/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała NR LIII/363/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uchwała Nr XX/141/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

5. Gmina Kowal

Uchwała Nr XI/74/2019  Rady Gminy Kowal z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXVIII/185/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XIX/134/2021 Rady Gminy Kowal z dnia  08 lutego 2021 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXVI/176/21  Rady Gminy Kowal z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowal.

Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Gminy Kowal z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

Uchwała NR XII/83/2019 Rady Gminy Kowal z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kowal.

Uchwała NR XXVI/178/21 Rady Gminy Kowal z dnia  30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kowal oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała Nr XLI/266/23 Rady Gminy Kowal z dnia  26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia  górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

6. Miasto i Gmina Lubraniec

Uchwała NR XXV/259/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwał NR XIV/131/2020 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała NR XXX/323/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Lubraniec oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Uchwała NR XL/394/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubraniec.Zmiana – Uchwała NR XLII/412/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Uchwała NR XL/395/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Uchwała NR XIV/130/2020 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7. Gmina Lubień Kujawski

Uchwała NR XVII/147/2020 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia  7 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała NR XXXV/313/2022 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień Kujawski. Zmiana – Uchwała NR XLII/369/2023 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 lutego 2023 r.

Uchwała NR XVII/149/2020 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia  7 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Uchwała NR XIV/135/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubień Kujawski.

Uchwała NR XVI/158/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 9 września 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Lubień Kujawski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Uchwała NR XVII/150/2020 Rady Miejskiej W Lubieniu Kujawskim z dnia  7 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Lubień Kujawski.

Uchwała NR XVII/148/2020 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia  7 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiana – Uchwała NR XX/163/2020 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 23 października 2020 r. Zmiana Uchwała NR XLII/370/2023 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 lutego 2023 r.

8. Gmina Nowe Ostrowy

Uchwała NR XXXIII/260/21 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana Uchwała NR LII/434/23 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 6 czerwca 2023 r.

Uchwała NR LII/433/23 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

Uchwała NR XXXVI/294/22  Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymani czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Ostrowy. Zmiana NR XLVIII/409/23 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 stycznia 2023 r.

Uchwała NR XX/142/2020 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała NR XXV/188/20 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Zmiana – Uchwała NR XLVIII/410/23 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 stycznia 2023 r.

9. Miasto i Gmina Brześć Kujawski

Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXVI/313/2021 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej na terenie Gminy Brześć Kujawski oraz zwolnienia  w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Uchwała Nr XIV/96/2016  Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 lipca 2016  r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brześć Kujawski.Zmiana – Uchwała NR XLIX/459/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 lutego 2023 r.

Uchwała NR XXXVI/314/2021 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała Nr XLIX/458/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie określonych górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

10. Gmina Radziejów

Uchwała Nr X/88/2016  Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana – Uchwała Nr XI/105/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2016 r. Zmiana – Uchwała NR II/16/2018 Rady Gminy Radziejów  z dnia 6 grudnia 2018 r. Zmiana – Uchwała NR XIII/128/2020 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2020 r. Zmiana – Uchwała NR XXIX/269/2023 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 marca 2023 r.

Uchwała Nr XXV/245/2022 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty. Zmiana – Uchwała NR XXVI/255/2022 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 grudnia 2022 r.

Uchwała Nr X/89/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr X/87/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016  r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów. Tekst jednolity – Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 6 grudnia 2018 r. Zmiana – Uchwała NR XII/127/2020 Rady Gminy Radziejów  z dnia 26 czerwca 2020 r. Zmiana – Uchwała NR XXIX/268/2023 Rady Gminy Radziejów  z dnia 29 marca 2023 r.

Uchwała Nr XII/129/2020  Rady Gminy Radziejów  z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała Nr XXIX/267/2023 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

11. Miasto Radziejów

Uchwał Nr XII/103/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia   21 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana – Uchwała NR XXXVIII/288/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 marca 2023 r.

Uchwała Nr XII/102/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Radziejów. Zmiana – Uchwała NR XXXVI/278/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 stycznia 2023 r. Zmiana – Uchwała NR XXXVIII/287/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 marca 2023 r.

Uchwała Nr XXXIV/257/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto Radziejów.

Uchwała Nr XV/120/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Radziejów.

Uchwała Nr XV/122/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Radziejów oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała Nr XXIV/186/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Uchwała Nr XXXVI/279/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.