1

Przedmiot działalności

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. jest podmiotem gospodarczym w zakresie użyteczności publicznej.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

LP KOD PKD NAZWA PKD
1. 38, 11, Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
2. 52, 48, G DYSTRYBUCJA GAZU BEZPRZEWODOWEGO
3. 60, 24, A ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH
4. 50, 20, A NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
5. 50, 20, A USŁUGI W ZAKRESIE ROBÓT ŚLUSARSKICH, SPAWALNICZYCH, OBRÓBKI MECHANICZNEJ
6. 90, 00, A ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I PŁYNNYCH
7. 28, 21, Z PRODUKCJA ELEMENTÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
8. 28, 71, Z PRODUKCJA ELEMENTÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
9. 90, 00, B EKSPLOATACJA WYSYPISK NIECZYSTOŚCI
10. 71, 34, Z GOSPODARKA POJEMNIKÓW DO GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI ORAZ ICH DZIERŻAWA
11. 90, 00, D OBSŁUGA PUNKTÓW ZLEWNYCH NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
12. 90, 00, A INNE USŁUGI KOMUNALNE WYKONYWANE NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW
13. 90, 00, C INNE USŁUGI KOMUNALNE WYKONYWANE NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW
14. 90, 00, A SORTOWANIE I SEGREGACJA NIECZYSTOŚCI
15. 90, 00, C UZAMIATANIA I ODŚNIEŻANIA ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI REALIZOWANYCH RĘCZNIE LUB PRZY UŻYCIU SPRZĘTU MECHANICZNEGO
16. 01, 41, B KONSERWACJA ZIELENI NISKIEJ I WYSOKIEJ
17. 01, 41, B DOKONYWANIA NASADZEŃ ZIELENI NISKIEJ I WYSOKIEJ
18. 90, 00, C WYKONYWANIE USŁUG PORZĄDKOWYCH W TYM SPRZĄTANIA I ODŚNIEŻANIA CHODNIKÓW, PRZYSTANKÓW DRÓG I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WSZELKIEGO RODZAJU INNYCH OBIEKTÓW
19. 90, 00, A USUWANIA, PRZEWOZU, SKŁADOWANIA, SORTOWANIA I WYWOZU ORAZ PRZETWARZANIA I RECYKLINU DPADÓW KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH
20. 90, 00, A PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE WSZELKICH INNYCH USŁUG ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ I MIESZKAMIOWĄ
21. 90, 02, Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI
22. 90, 03, Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA
23. 90, 01, Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
24. 60, 24, A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI
25. 60, 24, B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
26. 40, 11, Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
27. 40, 12, Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
28. 40, 13, Z DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
29. 40, 21, Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH
30. 37, 20, Z PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE
31. 14, 21, Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU
32. 45, 11, Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE
33. 52, 48, G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
34. 01, 12, B UPRAWA GRZYBÓW, KWIATÓW I OZDOBNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH; SZKÓŁKARSTWO ROŚLIN SADOWN SADOWNICZYCH I OZDOBNYCH
35. 01, 41, B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
36. 51, 53, B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
37. 51, 57, Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
38. 51, 90, Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
39. 50, 20, A KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
40. 52, 63, B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
41. 10, 30, Z WYDOBYWANIE, WZBOGACANIE I BRYKIETOWANIE TORFU
42. 28, 71, Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH
43. 71, 34, Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
44. 28, 52, Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
45. 28, 21, Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH
46. 28, 73, Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU
47. 37, 10, Z PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM
48. 38, 11, Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
49. 81, 29, Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
50. 37, 00, Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
51. 49, 41, Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
52. 35, 11, Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
53. 35, 12, Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
54. 35, 13, Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
55. 35, 14, Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
56. 35, 21, Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH
57. 38, 32, Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
58. 08, 12, Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU
59. 43, 11, Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
60. 47, 76, Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
61. 01, 19, Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE
62. 81, 30, Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
63. 46, 73, Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
64. 46, 77, Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
65. 46, 90, Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
66. 45, 20, Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
67. 47, 99, Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
68. 08, 92, Z WYDOBYWANIE TORFU
69. 25, 91, Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH
70. 77, 39, Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
71. 25, 62, Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
72. 25, 29, Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH
73. 25, 93, Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN
74. 46, 22, Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN
75. 33, 11, Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
76. 38, 21, Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
77. 38, 12, Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
78. 47, 78, Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
79. 35, 30, Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
80. 08, 93, Z WYDOBYWANIE SOLI
81. 22, 22, Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH
82. 22, 29, Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
83. 33, 12, Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
84. 39, 00, Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
85. 38, 22, Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
86. 38, 31, Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH
87. 43, 12, Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
88. 77, 11, Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
89. 77, 12, Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
90. 81, 29, Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
91. 49, 41, Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
92. 35, 11, Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
93. 38, 32, Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
94. 46, 77, Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
95. 77, 39, Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
96. 38, 21, Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
97. 38, 12, Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
98. 38, 22, Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Dane zgodne z umową Spółki.