1

Rejestry, ewidencje

W PGK „Saniko” Sp. z o.o. prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

  • Rejestr kontroli przeprowadzanych w Spółce,
  • Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
  • Rejestr pracowników,
  • Rejestr kart urlopowych i kartotek urlopowych,
  • Rejestr wypadków przy pracy,
  • Rejestr badań lekarskich,
  • Rejestr szkoleń podstawowych i okresowych bhp i p.poż.,
  • Rejestr uprawnień specjalistycznych,
  • Rejestr pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy,
  • Ewidencja – rejestr środków czystości,
  • Ewidencja – rejestr szafek ubraniowych,
  • Ewidencja – rejestr szczepień ochronnych,
  • Ewidencja – rejestr odzieży i obuwia roboczego,
  • Ewidencja – rejestr materiałów biurowych,
  • Rejestr druków ścisłego zarachowania,
  • Rejestr – ewidencja zakupów VAT,
  • Rejestr – ewidencja sprzedaży VAT,
  • Rejestr zakupów materiałów,
  • Rejestr zakupów usług,
  • Rejestr obrotów pieniężnych (bankowy i kasowy)
  • Rejestr obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych,
  • Rejestr środków trwałych,
  • Rejestr kosztów,
  • Ewidencja wpływów i wydatków ZFŚS,
  • Rejestr – ewidencja zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
  • Rejestr klientów,
  • Rejestr zawieranych umów,
  • Rejestr wystawianych faktur,
  • Rejestr posiadanego sprzętu,
  • Rejestr raportów bilansowych pojazdów,
  • Rejestr prowadzonych postępowań przetargowych,
  • Rejestr ofert składanych w ramach prowadzonych postępowań,
  • Rejestr specyfikacji wychodzących w ramach prowadzonych postępowań przetargowych,
  • Rejestr kart informacyjnych w zakresie osiąganych parametrów oraz wydajności urządzeń w RZUOK w Machnaczu,
  • Rejestr zestawień ilości odpadów umieszczanych na kwaterze składowiska w Machnaczu,
  • Rejestr ilości odpadów przyjmowanych do RZUOK w Machnaczu,
  • Rejestr raportów bilansowych asortymentów RZUOK w Machnaczu,
  • Rejestr kart przekazania odpadów,
  • Rejestr kart awarii.

Informacje zawierające dane osobowe znajdujące się w ww. rejestrach udostępniane są na wniosek:

 • osoby, której dotyczą,
 • organu/instytucji upoważnionej do posiadania stosownych informacji na podstawie odrębnych przepisów,
 • przełożonych pracowników w granicach umożliwiających prowadzenie właściwej polityki personalnej (np. znajomość kwalifikacji i uprawnień podległych pracowników)

Pozostałe informacje udzielane są na wniosek:

 • zainteresowanej osoby/strony,
 • organu/instytucji upoważnionej do posiadania stosownych informacji na podstawie odrębnych przepisów,
 • innych osób/stron – za zgodą Prezesa Zarządu.