Struktura organizacyjna

image_pdfimage_print

Kierownictwo


Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. reprezentowane jest przez聽jednoosobowy Zarz膮d Sp贸艂ki, w sk艂ad kt贸rego wchodzi:

Sylwia Wojciechowska – Prezes Zarz膮du

Funkcje kierownicze w PGK „SANIKO” Sp. z o.o. piastuj膮:
– mgr 艁ukasz Adamski 鈥 Kierownik Dzia艂u Transportu i Obs艂ugi
– mgr in偶. Przemys艂aw Wojciechowski 鈥 Kierownik RZUOK
– mgr in偶. Violetta Sartanowicz 鈥 Kierownik Biura Zarz膮du
– mgr Lidia Paw艂owska – Z-ca G艂贸wnej Ksi臋gowej
– mgr Joanna Micha艂owska – G艂贸wna Ksi臋gowa

Funkcje kierownicze w Sp贸艂ce wykonuj膮:
1. Kierownik Dzia艂u Transportu i Obs艂ugi
2. Kierownik RZUOK
3. Kierownik Biura Zarz膮du
4. G艂贸wny Ksi臋gowy

Ad.1) Dzia艂 Transportu i Obs艂ugi na czele kt贸rego stoi Kierownik Dzia艂u Transportu i Obs艂ugi
Pracownicy Dzia艂u Transportu i Obs艂ugi:
– Mistrz ds. us艂ug
– Mistrz ds.sprzeda偶y us艂ug
– Mistrz ds. rozlicze艅 us艂ug
– Mistrz ds. technicznych
– Specjalista ds. technicznych
– Specjalista ds. sprzeda偶y us艂ug
– Specjalista ds. rozlicze艅 us艂ug
– Specjalista ds. obs艂ugi PSZOK
– Specjalista ds. zaopatrzenia
– Samodzielny specjalista ds. technicznych
– Referent ds. obs艂ugi klienta
– Referent ds. technicznych
– Referent ds. obs艂ugi PSZOK
– Brygadzista warsztatu
– Specjalista
– Samodzielny specjalista
– Referent
– 艁adowacz
– M艂odszy 艂adowacz
– Kierowca operator sprz臋tu
– Kierowca sam. kontenerowego
– Kierowca mechanik
– Operator sprz臋tu
– Mechanik samochodowy
– M艂odszy mechanik
– Mechanik sam. – spawacz
– Elektryk
– Pracownik gospodarczy

Ad.2) Regionalny Zak艂ad Utylizacji Odpad贸w Komunalnych (RZUOK), na czele kt贸rego stoi Kierownik RZUOK
Pracownicy RZUOK:
– Mistrz RZUOK
– Specjalista
– Samodzielny specjalista
– Referent
– Brygadzista RZUOK
– Konserwator zmianowy
– Kierowca聽 mechanik
– Operator sprz臋tu
– Wagowy
– Sortowacz
– M艂odszy sortowacz
– Pracownik gospodarczy
– Sprz膮taczka
– Kierowca operator sprz臋tu
– Mechanik
– Elektryk

Ad.3) Pion Administracji na czele kt贸rego stoi聽Kierownik Biura Zarz膮du
Pracownicy Biura Zarz膮du:
– Samodzielny specjalista ds. monitoringu i kontroli
– Specjalista ds. zam贸wie艅 publicznych
– Specjalista ds. energetycznych
– Specjalista ds. ochrony 艣rodowiska
– Specjalista ds. marketingu
– Specjalista ds. inwestycji
– Starszy Inspektor/Inspektor ds. BHP
– Referent
– Specjalista
– Samodzielny specjalista
– Pracownik gospodarczy

Ad. 4) Pion Ksi臋gowo艣ci na czele kt贸rego stoi G艂贸wny Ksi臋gowy
Pracownicy Dzia艂u Ksi臋gowo艣ci:
– Zast臋pca G艂贸wnej Ksi臋gowej
– Specjalista ds. koszt贸w
– Specjalista ds. p艂ac
– Ksi臋gowa
– Specjalista
– Samodzielny specjalista
– Referent
– Kasjerka

Zakres obowi膮zk贸w poszczeg贸lnych kom贸rek organizacyjnych
1. Dzia艂 Transportu i Obs艂ugi
– przyjmowanie zlece艅 w zakresie wywozu odpad贸w komunalnych,
– sporz膮dzanie um贸w w zakresie 艣wiadczenia us艂ug komunalnych,
– fakturowanie nale偶no艣ci za 艣wiadczone us艂ugi.
– prowadzenie spraw z zakresu nadzoru i kontroli stanu technicznego sprz臋tu,
– zbieranie i transport odpad贸w komunalnych,
– letnie oraz zimowe oczyszczanie ulic i plac贸w,
– naprawa i konserwacja sprz臋tu,
– prowadzenie ca艂okszta艂tu spraw zwi膮zanych z zaopatrzeniem,
– prowadzenie gospodarki pojemnikami.

2. Regionalny Zak艂ad Utylizacji Odpad贸w Komunalnych
– odzysk odpad贸w przez kompostowanie oraz segregacj膮 na linii sortowniczej,
– unieszkodliwianie odpad贸w balastowych poprzez sk艂adowanie na sk艂adowisku,
– eksploatacja sk艂adowiska zgodnie z obowi膮zuj膮cymi w tym zakresie przepisami.

3. Biuro Zarz膮du
– obs艂uga – Walnego Zgromadzenia, posiedze艅 Zarz膮du i Rady Nadzorczej, prowadzenie spraw z zakresu KRS, Rejestru uchwa艂 i zarz膮dze艅,
– przygotowywanie projekt贸w zarz膮dze艅, uchwa艂 i regulamin贸w,
– zapewnienie prawid艂owego przebiegu informacji w Sp贸艂ce,
– prowadzenie spraw z zakresu prawa zam贸wie艅 publicznych,
– prowadzenie spraw z zakresu ochrony 艣rodowiska,
– kontrola warunk贸w pracy i przestrzeganie przepis贸w BHP i ppo偶.,
– kontrola wewn臋trzna Sp贸艂ki i analizowanie wynik贸w prowadzonego monitoringu i kontroli wewn臋trznej,
– wsp贸艂dzia艂anie w przyjmowaniu sprawozda艅, wniosk贸w, informacji, odpowiedzi do urz臋d贸w i instytucji,
– po analizie i uzyskaniu opinii prawnej, przedk艂adanie Prezesowi instrukcji i regulamin贸w wewn臋trznych, opracowanych przez kierownik贸w organizacyjnych wraz z projektem zarz膮dzenia,聽 celem聽聽聽 wprowadzenia w Sp贸艂ce,
– nadz贸r i kontrola nad wykonaniem聽 zarz膮dze艅 Prezesa,
– przygotowywanie stanowisk i sporz膮dzanie pism Prezesa w relacjach z organami i podmiotami zewn臋trznymi,
– przygotowywanie projekt贸w upowa偶nie艅 i pe艂nomocnictw oraz prowadzenie zbioru wydanych upowa偶nie艅 i pe艂nomocnictw kadry kierowniczej i pracownik贸w Sp贸艂ki.

4. Ksi臋gowo艣膰
– prowadzenie dokumentacji ksi臋gowej zgodnie z przepisami,
– realizowanie zobowi膮za艅 finansowych Sp贸艂ki w terminie,
– opracowywanie plan贸w inwestycyjno-finansowych,
– opracowanie informacji i analiz ekonomiczno-finansowych przeznaczonych na u偶ytek wewn臋trzny, przydatnych w procesie zarz膮dzania i planowania,
– monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz informowanie Zarz膮du o wszelkich nieprawid艂owo艣ciach, barierach i zagro偶eniach,
– prowadzenie spraw zwi膮zanych z rachunkowo艣ci膮, podatkami, ubezpieczeniami i p艂acami,
– wykonywanie dyspozycji 艣rodkami pieni臋偶nymi,
– prowadzenie bie偶膮cej ewidencji ksi臋gowej zgodnie z ustaw膮 o rachunkowo艣ci,
– kontrola maj膮tku, rozliczenie inwestycji.

Stanowiska samodzielne z zakresem ich obowi膮zk贸w

5. Radca prawny
– udzielanie informacji, porad, wyja艣nie艅 i pomocy prawnej,
– sporz膮dzanie opinii prawnych,
– informowanie o nowo wydanych aktach prawnych,
– opiniowanie pod wzgl臋dem prawnym um贸w, akt贸w wewn臋trznych Sp贸艂ki,
– prowadzenie spraw przed organami orzekaj膮cymi, dbaj膮c o nale偶yte wykorzystanie przewidzianych przez prawo 艣rodk贸w dla ochrony interes贸w Sp贸艂ki,
– przygotowywanie pism procesowych, w tym zbieranie materia艂贸w do umotywowania stanowiska Zarz膮du Sp贸艂ki w sprawach s膮dowych,
– zast臋pstwo prawne i procesowe w sprawach zleconych przez Zarz膮d Sp贸艂ki.

6. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
– organizacja bezpiecze艅stwa i ochrony danych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych,
– zapewnienie przetwarzania danych zgodnie z uregulowaniami polityki bezpiecze艅stwa informacji,
– wydawanie i anulowanie Upowa偶nie艅 do przetwarzania danych osobowych,
– prowadzenie ewidencji os贸b upowa偶nionych do przetwarzania danych osobowych,
– prowadzenie post臋powania wyja艣niaj膮cego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych,
– nadz贸r nad bezpiecze艅stwem danych osobowych,
– kontrola dzia艂a艅 kom贸rek organizacyjnych pod wzgl臋dem zgodno艣ci przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,
– inicjowanie i podejmowanie przedsi臋wzi臋膰 w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych, w szczeg贸lno艣ci monitorowanie przestrzegania przepis贸w rozporz膮dzenia 2016/679 oraz innych przepis贸w prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego o ochronie danych osobowych, a tak偶e przepis贸w wewn臋trznych w Sp贸艂ce w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podzia艂 obowi膮zk贸w, dzia艂ania zwi臋kszaj膮ce 艣wiadomo艣膰, szkolenie personelu uczestnicz膮cego w operacjach przetwarzania oraz powi膮zane z tym audyty,
– udzielanie na 偶膮danie zalece艅 co do oceny skutk贸w dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporz膮dzenia 2016/679,
– prowadzenie rejestru incydent贸w polegaj膮cych na naruszeniu przepis贸w o ochronie danych osobowych, wyja艣nienie okoliczno艣ci powstania tych incydent贸w oraz wnioskowanie do Prezesa o nakazanie przywr贸cenia stanu zgodnego z prawem w spos贸b okre艣lony we wniosku, a w przypadkach wyczerpuj膮cych znamiona przest臋pstwa do organu powo艂anego do 艣cigania przest臋pstw,
– prowadzenie ewidencji os贸b upowa偶nionych do przestrzegania danych osobowych,
– prowadzenie rejestru czynno艣ci przetwarzania danych osobowych,
– prowadzenie zwyk艂ych osobowych post臋powa艅 sprawdzaj膮cych oraz kontrolnych post臋powa艅 sprawdzaj膮cych.

7. Asystent do Spraw Obs艂ugi Sekretariatu
– prowadzenie sekretariatu Sp贸艂ki, w tym zapewnienie sprawnego funkcjonowania i organizacji pracy Prezesa,
– organizacja oraz realizacja zada艅 zwi膮zanych z obs艂ug膮 korespondencji przychodz膮cej oraz korespondencji wychodz膮cej, w tym dba艂o艣膰 o jej prawid艂owy przep艂yw.

8. Specjalista Do Spraw Kadr
– prowadzenie polityki personalnej w Sp贸艂ce – obs艂uga Kadr,
– prowadzenie spraw zwi膮zanych z zatrudnieniem, zwalnianiem i awansem zawodowych pracownik贸w,
– prowadzenie spraw emerytalno – rentowych pracownik贸w,
– prowadzenie akt osobowych pracownik贸w oraz kart ewidencji czasu pracy pracownik贸w,
– rozliczanie czasu pracy oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy.

9. Samodzielny Specjalista Do Spraw Informatyki
– nadz贸r nad sieciami komputerowymi dzia艂aj膮cymi w Sp贸艂ce,
– bie偶膮ca aktualizacja system贸w i program贸w komputerowych Sp贸艂ki, w tym wdra偶anie oprogramowania u偶ytkowanego, archiwizacja danych, zabezpieczenie elektronicznych zbior贸w danych osobowych zgodnie z ustaw膮 o ochronie danych osobowych i RODO,
– zapewnienie gotowo艣ci technicznej i eksploatacyjnej sprz臋tu informatycznego,
– bie偶膮ce prowadzenie oraz administrowanie internetowym serwisem informacyjnym oraz podmiotow膮 stron膮 Biuletynu Informacji Publicznej,
– prowadzenie spraw zwi膮zanych z rozwojem informatyki, zabezpieczenie ci膮g艂o艣ci funkcjonowania infrastruktury informatycznej, organizowanie okresowych przegl膮d贸w, napraw, remont贸w tej infrastruktury.

 

Schemat organizacyjny