1

Struktura własnościowa

100% udziałów – Gmina Miasto Włocławek