Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie podstawowym Nr BZ.ZP.05/15/02/22 na: „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”

image_pdfimage_print

UWAGA zmiana terminu składania ofert!!!

Termin składania ofert: 15.03.2022 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 15.03.2022 r. godz. 11:00

 

Link do postępowania na miniPortalu:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/734f4e01-9014-453b-8836-0b712242789f

Identyfikator postępowania [ID]:  734f4e01-9014-453b-8836-0b712242789f

Adres skrzynki ePuap Zamawiającego:  /Saniko_Wloclawek/SkrytkaESP

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 03.03.2022 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.03.2022 r.

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 3 do SWZ Wzory Pełnomocnictwa

Załącznik nr 4 do SWZ Wzór Oświadczenia Wstępnego

Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz narzędzi

Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP o braku przynależności lub przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Sposób dostępu do informacji poufnych:

Zgodnie z art. 280 ust. 3 w zw. z art. 18 ust. 4 ustawy PZP wykonawca informacje o charakterze poufnym (Część poufną SWZ) może uzyskać poprzez zawnioskowanie o udostępnienie Załącznika nr 1 a – 1f, Załącznika nr 2 do SWZ. Zamawiający udostępni Część poufną SWZ tym Wykonawcom, którzy prowadzą działalność ubezpieczeniową. Otrzymane w ten sposób informacje przez Wykonawców nie mogą być udostępniane innym osobom i podmiotom oraz muszą służyć tylko i wyłącznie przygotowaniu oferty przez podmioty uprawione do wykonywania działalności ubezpieczeniowej. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do zachowania poufnego charakteru otrzymanych informacji. Przedmiotowy wniosek należy przesłać na adres poczty elektronicznej Zamawiającego e-mail: saniko@saniko.com.pl

Załącznik nr 7 do SWZ Wniosek o udostępnienie części poufnej SWZ

 

Zmiana treści SWZ z dnia 03.03.2022 r.

Wyjaśnienia udostępniane Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie informacji poufnych:

Treść zapytań wniesionych przez Wykonawców wraz z odpowiedziami oraz zmianami treści SWZ z dnia 04.03.2022 r.

Sprostowanie do wyjaśnień z dnia 04.03.2022 r.

Treść zapytań wniesionych przez Wykonawców wraz z odpowiedziami oraz zmianami treści SWZ z dnia 07.03.2022 r.

Zmiana treści SWZ z dnia 09.03.2022 r.

Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2022-02-16 14:39:31
Ostatnia modyfikacja: 2022-04-15 09:55:48 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 259

Dziennik zmian