Rada Nadzorcza

image_pdfimage_print

Rada Nadzorcza聽funkcjonuj膮ca przy Sp贸艂ce „SANIKO” jest jej sta艂ym organem nadzoru i kontroli.

Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym. Cz艂onkami Rady Nadzorczej nie mog膮 by膰: cz艂onkowie Zarz膮du, likwidatorzy, prokurenci oraz pracownicy Sp贸艂ki zajmuj膮cy stanowiska g艂贸wnego ksi臋gowego, radcy prawnego, kierownika zak艂adu.

Rada Nadzorcza sk艂ada si臋 z trzech os贸b. Aktualnie zasiadaj膮 w niej:

 • Robert Musia艂kiewicz
 • Edward Adamkowski

Cz艂onkowie Rady Nadzorczej zobowi膮zani s膮 do:

 • brania udzia艂u w posiedzeniach Rady,
 • sprawowania nadzoru i kontroli nad realizacj膮 uchwa艂 Zgromadzenia Wsp贸lnik贸w i Rady oraz wytycznych i zarz膮dze艅 Rady.

Do zada艅 Rady w szczeg贸lno艣ci nale偶y:

 • opiniowanie plan贸w rocznych i kierunk贸w dzia艂ania Sp贸艂ki,
 • sta艂e nadzorowanie dzia艂alno艣ci Zarz膮du Sp贸艂ki,
 • dora藕ne kontrole przedsi臋biorstwa Sp贸艂ki,
 • coroczne badanie sprawozdania Zarz膮du, bilansu oraz rachunk贸w zysku i strat,
 • rozpatrywanie i opiniowanie wniosk贸w Zarz膮du co do podzia艂u zysk贸w lub pokrycia strat,
 • sk艂adanie Zgromadzeniu Wsp贸lnik贸w corocznego pisemnego sprawozdania z wynik贸w bada艅 i kontroli,
 • stawianie wniosk贸w na Zgromadzenie Wsp贸lnik贸w o udzielenie Zarz膮dowi absolutorium,
 • rozpatrywanie propozycji Zarz膮du w sprawie nabycia, obci膮偶enia, zbycia nieruchomo艣ci, wydzier偶awienia, najmu mienia przedsi臋biorstwa lub zorganizowanej jego cz臋艣ci oraz wyst臋powania z wnioskami w powy偶szych sprawach do Zgromadzenia Wsp贸lnik贸w,
 • wyra偶enie opinii przy zaci膮ganiu przez Sp贸艂k臋 艣rednio- i d艂ugoterminowych po偶yczek i kredyt贸w,
 • zatwierdzenie projekt贸w regulaminu pracy Zarz膮du,
 • zatwierdzenie struktury orgenizacyjnej przedsi臋biorstwa,
 • rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenie Wsp贸lnik贸w lub wnioskowanych przez Zarz膮d,
 • nadz贸r nad realizacj膮 uchwa艂 Zgromadzenia Wsp贸lnik贸w,
 • zwo艂ywanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp贸lnik贸w.

Ponadto Rada mo偶e w ka偶dym czasie 偶膮da膰 od Zarz膮du i pracownik贸w Sp贸艂ki wszelkich sprawozda艅 i wyja艣nie艅, przegl膮daa ksi臋gi i dokumenty oraz sprawdzaa bezpo艣rednio stan maj膮tkowy Sp贸艂ki. Gdy rozpoznanie takie wymaga specjalnej wiedzy, kwalifikacji lub specjalistycznych czynno艣ci Rada mo偶e zobowi膮za膰 Zarz膮d do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla jej u偶ytku ekspertyzy lub opinii.

Rada mo偶e zwo艂ywa膰 Zwyczajne Zgromadzenie Wsp贸lnik贸w, je艣li Zarz膮d w ci膮gu dw贸ch tygodni od otrzymania stosownego wniosku nie zwo艂a艂 Zgromadzenia.

Cz艂onkowie Rady maj膮 prawo uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Zarz膮du.