Zarząd Spółki

image_pdfimage_print

Prezes Zarządu – Sylwia Wojciechowska

 

Zarząd Spółki jest jej organem wykonawczym, kieruje całokształtem jej działalności oraz zarządza całym jej majątkiem.

Zarząd działa zgodnie z umową Spółki, przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, regulaminami wewnętrznymi Spółki i obowiązującymi przepisami.

Zarząd podejmuje decyzje samodzielnie i za te decyzje odpowiada. Zarząd reprezentuje Spółkę przed Sądem i poza Sądem.

Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

W szczególności Zarząd Spółki zobowiązany jest do:

 • zarejestrowania Spółki w rejestrze sądowym w Sądzie Gospodarczym i zgłoszenia zmian wymagających ujawnienia w rejestrze,
 • sporządzenia i udostępnienia wspólnikom oraz złożenia Radzie Nadzorczej bilansu za ostatni rok obrachunkowy, rachunku zysków i strat oraz pisemnego sprawozdania Spółki w ciągu 2 m-cy po upływie roku obrachunkowego,
 • sporządzenia planu finansowo – ekonomicznego przedsiębiorstwa oraz programu działalności gospodarczej,
 • wykonywania zaleceń pokontrolnych.

Ponadto Zarząd Spółki upoważniony jest do:

 • składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki, w szczególności w zakresie praw majątkowych i zawierania umów,
 • zwoływania Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników z inicjatywy własnej, Rady Nadzorczej lub wspólników przedstawiających przynajmniej jedną dziesiątą Kapitału zakładowego,
 • udziału w Zgromadzeniu Wspólników i na zaproszenie w posiedzeniach Rady Nadzorczej,
 • wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o podziale zysku lub o pokryciu strat Spółki,
 • ustanawiania i odwoływania prokury,
 • ustanawiania i odwoływania pełnomocników Zarządu do spraw szczególnych,
 • występowania z wnioskami w sprawach Spółki do Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej,
 • opracowywania i wprowadzania aktów normatywnych wewnętrznych związanych z organizacją przedsiębiorstwa i zarządzaniem nim (statuty, schematy organizacyjne, instrukcje, regulaminy itp.).