1

Zamówienia do 30.000 euro (do 31.08.2019 r.)

W PGK „Saniko” Sp. z o.o. obowiązują przepisy wewnętrzne w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zatwierdzone Uchwałą Prezesa Zarządu Nr 14/2018 z dnia 13.07.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielenia przez PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku zamówień publicznych o wartości 30.000 euro dla zadań finansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z dnia 30.07.2018 r.

na: „Opracowanie dokumentacji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu – w ramach inwestycji p.n. „Modernizacja istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu  na działkach Nr 189/3, 189/4, 190/2, 192/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Machnacz gm. Brześć Kujawski.”

Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Termin składania ofert do dnia 10.04.2019 r

Zapytanie ofertowe z dnia 03.04.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na: „DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU REJESTRACJI CZASU PRACY”

Termin składania ofert do dnia 26.03.2019 r. do godz. 15:00

Treść zapytania ofertowego z dnia 22.03.2019 r.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielenia przez PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku zamówień publicznych o wartości 30.000 euro dla zadań finansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z dnia 30.07.2018 r.

na: „Opracowanie dokumentacji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu – w ramach inwestycji p.n. „Modernizacja istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu  na działkach Nr 189/3, 189/4, 190/2, 192/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Machnacz gm. Brześć Kujawski.”

Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Termin składania ofert do dnia 27.03.2019 r.

Treść zapytania ofertowego z dnia 20.03.2019 r.

Treść zapytań i wyjaśnień z dnia 25.03.2019 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 02.04.2019 r.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

na: „DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU REJESTRACJI CZASU PRACY”

Termin składania ofert do dnia 12.03.2019 r. do godz. 15:00

Informujemy, że termin składania ofert przedłużamy do dnia 13.03.2019 r. do godziny 14:00.

Treść zapytania ofertowego z dnia 08.03.2019 r.

Unieważnienie zapytania ofertowego


ZAPYTANIE OFERTOWE

na: „DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO POJAZDÓW”

Termin składania ofert do dnia 31.10.2018 r. do godz. 12:00

Treść zapytania ofertowego z dnia 26.10.2018 r.

Wzór formularza oferty

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 07.11.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

na: „DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO POJAZDÓW”

Termin składania ofert do dnia 22.10.2018 r. do godz. 12:00

Treść zapytania ofertowego z dnia 18.10.2018 r.

Wzór formularza oferty

Unieważnienie zapytania ofertowego


ZAPYTANIE OFERTOWE

na: „DOSTAWĘ SOLI DROGOWEJ DR NIEZBRYLAJĄCEJ, KAMIENNEJ, KOPALNIANEJ, NIEODPADOWEJ, LUZEM DO ZIMOWEGO UTRYMANIA DRÓG DLA PGK „SANIKO” Sp. z o.o. WE WŁOCŁAWKU”

Termin składania ofert do dnia 09.11.2017 r. do godz. 12:00

Treść zapytania ofertowego z dnia 03.11.2017 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

„NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA PGK „SANIKO” SP. Z O.O. WE WŁOCŁAWKU, W OKRESIE 3 M-CY”

Termin składania ofert: do dnia 30.06.2017r. do godz. 15:00.

Zapytanie ofertowe z dnia 26.06.2017 r.

Załacznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 Zasady przyjmowania i odbioru oleju napędowego

Załacznik Nr 3 Formularz oferty

Załącznik Nr 4 Wykaz dostaw

Załącznik Nr 5 Wykaz wyposażenia technicznego

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 05.07.2017 r.