Saniko - BIP

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Struktura organizacyjna

Drukuj PDF

Struktura organizacyjna

Kierownictwo


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. reprezentowane jest przez jednoosobowy Zarząd Spółki, w skład którego wchodzi:

Jarosław Pułanecki - Prezes Zarządu

Funkcje kierownicze w PGK "SANIKO" Sp. z o.o. piastują:
- mgr inż. Łukasz Adamski – Kierownik Dz. Technicznego
- mgr inż. Przemysław Wojciechowski – Kierownik RZUOK
- mgr inż. Violetta Sartanowicz – Kierownik Biura Zarządu i Kadr
- mgr Bożena Arkuszewska - Główna Księgowa
- mgr Lidia Pawłowska - Z-ca Głównej Księgowej

Funkcje kierownicze w Spółce wykonują:
1. Kierownik Działu Obsługi Klienta
2. Kierownik Działu Technicznego
3. Kierownik RZUOK
4. Kierownik Biura Zarządu i Kadr
5. Główny Księgowy

Ad.1) Dział Obsługi Klienta na czele którego stoi Kierownik Działu Obsługi Klienta
Pracownicy Działu Obsługi Klienta:
- Mistrz Działu Obsługi Klienta
- Samodzielny Specjalista
- Specjalista
- Samodzielny Referent
- Referent

Ad.2) Dział Techniczny na czele którego stoi Kierownik Działu Technicznego
Pracownicy Działu Technicznego:
- Mistrz Transportu
- Referent
- Specjalista ds. zaopatrzenia
- Brygadzista Warsztatu
- Kierowca brygady wywozowej
- Ładowacz brygady wywozowej
- Kierowca – operator sprzętu
- Kierowca samochodu kontenerowego
- Kierowca – mechanik
- Ładowacz
- Mechanik samochodowy
- Mechanik samochodowy – spawacz
- Elektryk

Ad.3) Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych (RZUOK), na czele którego stoi Kierownik RZUOK
Pracownicy RZUOK:
- Mistrz zmianowy
- Referent
- Brygadzista składowiska
- Konserwator
- Kierowca - mechanik
- Operator sprzętu
- Wagowy
- Sortowacz
- Pracownik gospodarczy
- Sprzątaczka

 

Ad.4) Pion Administracji na czele którego stoi Kierownik Biura Zarządu i Kadr
Pracownicy Biura Zarządu:
- Samodzielny Specjalista ds. informatyki
- Samodzielny Specjalista ds. monitoringu i kontroli
- Główny Specjalista ds. BHP
- Starszy Specjalista / Specjalista ds. BHP
- Specjalista ds. OC i P.poż.
- Specjalista ds. zamówień publicznych
- Specjalista ds. energetycznych
- Specjalista ds. ochrony środowiska
- Specjalista ds. marketingu
- Specjalista
- Starszy Inspektor / Inspektor ds. BHP
- Referent ds. kadr
- Referent
- Asystent ds. obsługi sekretariatu
- Pracownik gospodarczy / Sprzątaczka

Ad. 5) Pion Księgowości na czele którego stoi Główny Księgowy
Pracownicy Działu Księgowości:
- Zastępca Głównej Księgowej
- Specjalista ds. kosztów
- Specjalista ds. płac
- Księgowa
- Specjalista
- Referent
- Kasjerka

Zakres obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych
1. Dział Obsługi Klienta
- przyjmowanie zleceń w zakresie wywozu odpadów komunalnych,
- sporządzanie umów w zakresie świadczenia usług komunalnych,
- fakturowanie należności za świadczone usługi.

2. Dział Techniczny
- prowadzenie spraw z zakresu nadzoru i kontroli stanu technicznego sprzętu,
- zbieranie i transport odpadów komunalnych,
- letnie oraz zimowe oczyszczanie ulic i placów,
- naprawa i konserwacja sprzętu,
- prowadzenie całokształtu spraw związanych z zaopatrzeniem,
- prowadzenie gospodarki pojemnikami.

3. Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
- odzysk odpadów przez kompostowanie oraz segregacją na linii sortowniczej,
- unieszkodliwianie odpadów balastowych poprzez składowanie na składowisku,
- eksploatacja składowiska zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Biuro Zarządu
- obsługa - Walnego Zgromadzenia, posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej, prowadzenie spraw z zakresu KRS, Rejestru uchwał i zarządzeń,
- przygotowywanie projektów zarządzeń, uchwał i regulaminów,
- zapewnienie prawidłowego przebiegu informacji w Spółce,
- prowadzenie spraw z zakresu prawa zamówień publicznych,
- prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska,
- kontrola warunków pracy i przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.,
- Prowadzenie polityki personalnej w Spółce – obsługa Kadr,
- Kontrola wewnętrzna Spółki i analizowanie wyników prowadzonego monitoringu i kontroli wewnętrznej,
- Współdziałanie w przyjmowaniu sprawozdań, wniosków, informacji, odpowiedzi do urzędów i instytucji.

5. Księgowość
- prowadzenie dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami,
- realizowanie zobowiązań finansowych Spółki w terminie,
- opracowywanie planów inwestycyjno-finansowych,
- opracowanie informacji i analiz ekonomiczno-finansowych przeznaczonych na użytek wewnętrzny, przydatnych w procesie zarządzania i planowania,
- monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz informowanie Zarządu o wszelkich nieprawidłowościach, barierach i zagrożeniach,
- prowadzenie spraw związanych z rachunkowością, podatkami, ubezpieczeniami i płacami,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
- prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej zgodnie z ustawą o rachunkowości,
- kontrola majątku, rozliczenie inwestycji.

6. Radca Prawny
- Udzielanie informacji, sporządzanie opinii, porad, wyjaśnień i pomocy prawnej,
- Informowanie o nowo wydanych aktach prawnych,
- Opiniowanie pod względem prawnym umów i uchwał,
- Występowanie z powództwami, redagowanie pism procesowych, odwołań.

Schemat organizacyjny - kliknij

Wytworzył: Bożena Stawicka
Data informacji: 2012-02-03 11:01:27
Opublikował: Mariusz Szczupakowski
Data publikacji: 2012-10-01 12:44:35
Odsłon: 11462
Dziennik zmian
 

---