Postępowanie nr BZ/ZO/10/2022, prowadzone w ramach zapytania ofertowego poniżej 130 000 tys. złotych, pn.: Opracowanie Koncepcji, Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz Karty informacyjnej przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji p.n. „Rozbudowa, przebudowa i remont obiektów budowlanych i instalacji technologicznej istniejącej stacji paliw wraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz budowa myjni samochodowej samoobsługowej 4 stanowiskowej tj. dla samochodów osobowych na terenie PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku przy ul. Żytniej.”

image_pdfimage_print
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
  3. Załącznik nr 2 – wzór umowy
  4. Załącznik nr 3 – formularz oferty
  5. Załącznik nr 4-oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  6. Załącznik nr 5 – wykaz usług

Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż w terminie składania ofert, tj. do dnia 7 października 2022r., do godz. 14:00, nie złożono żadnej oferty.

Autor informacji:
Wprowadził: Małgorzata Naczas
Utworzono: 2022-09-26 14:13:22
Ostatnia modyfikacja: 2022-10-13 14:15:55 | przez: Małgorzata Naczas
Wyświetlono: 269

Dziennik zmian