Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji Nr BZ.ZP.03/03/02/22 na: „Dostawę fabrycznie nowych pojemników z tworzywa sztucznego do gromadzenia odpadów komunalnych i selektywnych dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku

image_pdfimage_print

Termin składania ofert: 17.02.2022 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 17.02.2022 r. godz. 11:00

Uwaga zmieniony Formularz Parametrów Technicznych Pojemników (Załącznik nr 2 do SWZ) z dnia 14.02.2022 r.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty

4. Załącznik nr 2 do SWZ Formularz parametrów technicznych pojemników z dnia 14.02.2022 r.

5. Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 3a do SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

7. Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

8. Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz wykonanych dostaw

9. Załącznik nr 6 do SWZ Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy

10. Załącznik nr 7 do SWZ Projekt umowy

 

Login na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/de323941-f3dc-4cf4-9bd0-85a68f9cc27b

Identyfikator postępowania: de323941-f3dc-4cf4-9bd0-85a68f9cc27b

 

Treść zapytań i wyjaśnień zapisów SWZ z dnia 14.02.2022 r.

Zmiana treści SWZ z dnia 14.02.2022 r.

Formularz parametrów technicznych pojemników z dnia 14.02.2022 r.

 

Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – informacja poprawiona

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2022-02-08 14:41:30
Ostatnia modyfikacja: 2022-04-06 09:51:05 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 223

Dziennik zmian