Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym Nr BZ/ZP.06/24/02/22 na: „Usługę ochrony fizycznej i elektronicznej obiektów, osób i mienia oraz obsługę, konserwację i naprawę systemu alarmowego PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”.

image_pdfimage_print

Termin składania ofert: 08.03.2022 r. godz. 8:00

Termin otwarcia ofert: 08.03.2022 r. godz. 9:00

 

Link do miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/59d4c10f-1549-472d-bf83-563a222f294e

ID postępowania: 59d4c10f-1549-472d-bf83-563a222f294e

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ

4  Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz oferty

5 Załącznik nr 1 do Formularza oferty – Formularz cenowy

6 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

7. Załącznik nr 3a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

8. Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

9 Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz wykonanych usług

10 Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy

11 Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz osób

12 Załącznik nr 8 do sWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy

13 Załącznik nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2022-02-28 14:44:24
Ostatnia modyfikacja: 2022-04-15 09:56:11 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 242

Dziennik zmian