Przetarg nieograniczony BZ.ZP.09/11/08/21 pn.: Dostawa pojazdu specjalistycznego typu hakowiec wraz z bezpylną zabudową jednokomorową przeznaczoną do wywozu odpadów komunalnych.

image_pdfimage_print
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SWZ
  3. Załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty
  4. Załącznik nr 2 do SWZ – projekt umowy
  5. Załącznik nr 3 do SWZ – edytowalna wersja formularza JEDZ
  6. Załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
  7. Załącznik nr 5 do SWZ – oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia
  8. Załącznik nr 6 do SWZ – wykaz wykonanych dostaw
  9. Załącznik nr 7 do SWZ – wykaz parametrów technicznych
  10. Załącznik nr 8 do SWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego

Numer identyfikacyjny, identyfikator [ID] postępowania: 355e3bc2-04a0-4042-8140-613875be93cc

Link do postępowania na miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/355e3bc2-04a0-4042-8140-613875be93cc

Adres skrzynki ePuap Zamawiającego: /Saniko_Wloclawek/SkrytkaESP

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 922 500,00 (brutto).

11. Informacja z otwarcia ofert

12.Informacja o wyborze oferty

Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2021-08-16 13:02:04
Ostatnia modyfikacja: 2021-12-20 10:02:59 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 307

Dziennik zmian