Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji Nr BZ.ZP.08/31/05/23 pn.: „Dostawa fabrycznie nowych pojemników z tworzywa sztucznego na odpady dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”

image_pdfimage_print

Termin składania ofert: 14.06.2023 r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 14.06.2023 r. godz. 9:30

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1b2b29d6-0102-11ee-9355-06954b8c6cb9

Identyfikator postępowania (ID): ocds-148610-1b2b29d6-0102-11ee-9355-06954b8c6cb9

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

3. Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty

4. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz parametrów technicznych pojemników

5. Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 3a do SWZ – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

7. Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

8. Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz wykonanych dostaw

9. Załącznik nr 6 do SWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy

10. Załącznik nr 7 do SWZ – Wzór umowy

11. Treść zapytań, wyjaśnień i zmian z dnia 12.06.2023 r.

12. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

13. Informacja z otwarcia ofert

14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

15. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2023-06-02 14:00:34
Ostatnia modyfikacja: 2023-08-01 12:11:34 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 331

Dziennik zmian