1

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji pod nazwą budowa magazynu do tymczasowego magazynowania odpadów biodegradowalnych wraz z zadaszonym placem, niezbędną infrastrukturą techniczną, zjazdem z drogi dojazdowej DD-3/16, myjnią kół i podwozi, zbiorników bezodpływowych oraz zagospodarowaniem terenu w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski

Termin składania ofert: 19.10.2023 r., godz. 08:00

Termin otwarcia ofert: 19.10.2023 r., godz. 09:00

Identyfikator postępowania: ocds-148610-d83f0eb5-5b70-11ee-9aa3-96d3b4440790

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-76a2f422-2099-11ee-9aa3-96d3b4440790https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bba453df-9aff-11ed-b4ea-f64d350121d2

 1. ogloszenie-o-zamowieniu-pdf,
 2. specyfikacja-warunkow-zamowienia-pdf,
 3. zalacznik-nr-1-wytyczne-budowlano-instalacyjne-pdf,
 4. zalacznik-nr-1a-mapa-do-wytycznych-budowlano-instalacyjnych-pdf,
 5. zalacznik-nr-1b-decyzja-gddkia-pdf,
 6. zalacznik-nr-1c-parametry-techniczne-urzadzen-mobilnych-pdf,
 7. zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy-docx,
 8. zalacznik-nr-3-wykaz-osob-podlegajacy-ocenie-ofert-docx,
 9. zalacznik-nr-4-oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu-oraz-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-docx,
 10. zalacznik-nr-4a-oswiadczenie-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-o-niepodleganiu-wykluczeniu-oraz-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-docx,
 11. zalacznik-nr-5-oswiadczenie-dotyczace-przynaleznosci-lub-braku-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej-doc,
 12. zalacznik-nr-6-oswiadczenie-wykonawcy-o-aktualnosci-informacji-zawartych-w-oswiadczeniu-o-ktorym-mowa-w-art-125-ust-1-docx,
 13. zalacznik-nr-7-wykaz-wykonanych-uslug-docx,
 14. zalacznik-nr-8-wykaz-osob-na-potwierdzenie-spelnienia-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-docx,
 15. zalacznik-nr-9-zobowiazanie-innego-podmiotu-do-udostepnienia-niezbednych-zasobow-wykonawcy-doc,
 16. zalacznik-nr-10-projektowane-postanowienia-umowy-pdf,
 17. zalacznik-nr-11-oswiadczenie-wykonawcow-wspolnie-ubiegajacych-sie-o-udzielenie-zamowienia-o-ktorym-mowa-w-art-117-ust-4-docx
 18. zalacznik-nr-12-identyfikator-oraz-link-postepowania-pdf

02.10.2023 r. 

ZAMAWIAJĄCY, zgodnie z art. 284. ust. 2 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Treść wniosków wraz z odpowiedziami dostępna w poniższym załączniku:

wyjasnienia-tresci-swz-stan-na-dzien-02-10-2023-r-pdf

W związku z udzielonymi odpowiedziami na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 uPZP dokonuje zmiany treści SWZ i publikuje poniżej w załącznikach – zgodnie z art. 286 ust. 7 uPZP – zaktualizowaną Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z załącznikiem nr 10 do SWZ.

 1. swz-aktualizacja-na-dzien-02-10-2023-r-pdf
 2. zalacznik-nr-10-projektowane-postanowienia-umowy-aktualizacja-na-dzien-2023-r-pdf

02.10.2023 r. 

ZAMAWIAJĄCY, zgodnie z art. 284. ust. 2 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które przekazano Zamawiającemu do dnia 04.10.2023 r. do godziny 14:00. Treść zbiorcza wniosków wraz z odpowiedziami dostępna w poniższym załączniku:

wyjasnienia-tresci-swz-stan-na-dzien-04-10-2023-r-pdf

17.10.2023 r. 

ZAMAWIAJĄCY, zgodnie z art. 284. ust. 2 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które przekazano Zamawiającemu przed upływem terminu składania przedmiotowych wniosków. Treść zbiorcza wniosków wraz z odpowiedziami dostępna w poniższym załączniku:

 1. wyjasnienia-tresci-swz-stan-na-dzien-17-10-2023-r-pdf,
 2. dokumentacja-badan-podloza-gruntowego-dla-ustalenia-warunkow-geotechnicznych-pdf

19.10.2023 r.

informacja-o-kwocie-jaka-zamawiajacy-zamierza-przeznaczyc-na-sfinansowanie-zamowienia-pdf 

informacja-z-otwarcia-ofert-pdf

06.11.2023 r.

informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-pdf
Dostawa i montaż fabrycznie nowych opon do samochodów ciężarowych, osobowych, dostawczych, rolniczych, i przemysłowych dla bazy technicznej w PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku z podziałem na pięć części/zadań – II postępowanie

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
 4. Załącznik nr 1a do SWZ – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp
 5. Załącznik nr 2 do SWZ – wykaz wykonanych dostaw
 6. Załącznik nr 3 do SWZ- zobowiązanie podmiotu trzeciego
 7. Załącznik nr 4 do SWZ – formularz ofertowy
 8. Załącznik nr 4a – formularz cenowy
 9. Załącznik nr 5 do SWZ – wzór umowy
 10. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia
 11. Informacja z otwarcia ofert
 12. Informacja o wyborze oferty w części I, II i III postępowania
 13. Informacja o unieważnieniu postępowania w części IV i V postępowania
 14. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Termin składania ofert: 11.09.2023 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 11.09.2023 r. godz. 11:00

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2c800951-47e7-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator postępowania (ID): ocds-148610-2c800951-47e7-11ee-9aa3-96d3b4440790 
Dostawa i montaż fabrycznie nowych opon do samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych i wózków widłowych dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, w podziale na trzy części

Termin składania ofert: 01.09.2023 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 01.09.2023 r. godz. 11:00

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dbe1f945-3da2-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator postępowania (ID): ocds-148610-dbe1f945-3da2-11ee-9aa3-96d3b4440790

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie składane na podstawie art 125 ust. 1 ustawy Pzp
 5. Załącznik nr 2a do SWZ oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp
 6. Załącznik nr 3 do SWZ – wykaz wykonanych dostaw
 7. Załącznik nr 4 do SWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego
 8. Załącznik nr 5 do SWZ – formularz oferty
 9. Załącznik nr 5A do SWZ – formularz cenowy
 10. Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy
 11. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia
 12. Informacja z otwarcia ofert
 13. Informacja o wyborze oferty w części I i III postępowania
 14. Informacja o wyborze oferty w części II postępowania
 15. Informacja o wyborze oferty w części II postępowania po ponownej ocenie i badaniu ofert w związku z art. 263 ustawy Pzp
 16. Ogłoszenie o wyniku postępowaniaPrzetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.12/07/08/23 pn.: „Dostawa fabrycznie nowego, mobilnego rozdrabniacza szybkoobrotowego do bioodpadów – odpadów zielonych, dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski

Termin składania ofert: 13.09.2023 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 13.09.2023 r. godz. 11:00

 

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7bc268e1-3833-11ee-9aa3-96d3b4440790

ID postępowania: ocds-148610-7bc268e1-3833-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Załącznik nr 1 do SWZ

4. Załącznik nr 2 do SWZ

5. Załącznik nr 3 do SWZ

6. Załącznik nr 4 do SWZ

7. Załącznik nr 5 do SWZ

8. Załącznik nr 6 do SWZ

9. Załącznik nr 7 do SWZ

10. Załącznik nr 8 do SWZ

11. Załącznik nr 9 do SWZ

12. Załącznik nr 10 do SWZ

13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ z dnia 25.08.2023 r.

14. Treść zapytań wraz wyjaśnieniami treści SWZ z dnia 31.08.2023 r.

15. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

16. Informacja z otwarcia ofert

17. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.09.2023 r.

18. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa i montaż fabrycznie nowych opon do samochodów ciężarowych, osobowych, dostawczych, rolniczych, i przemysłowych dla bazy technicznej w PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku z podziałem na pięć części/zadań

Termin składania ofert: 17.08.2023 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 17.08.2023 r. godz. 11:00

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-0b23f2de-35d7-11ee-9aa3-96d3b4440790 

Identyfikator postępowania (ID): ocds-148610-0b23f2de-35d7-11ee-9aa3-96d3b4440790

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
 4. Załącznik nr 1a do SWZ – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp
 5. Załącznik nr 2 do SWZ – wykaz wykonanych dostaw
 6. Załącznik nr 3 do SWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego
 7. Załącznik nr 4 do SWZ – formularz oferty
 8. Załącznik nr 4a do SWZ – formularz cenowy
 9. Załącznik nr 5 do SWZ – wzór umowy
 10. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia
 11. Informacja z otwarcia ofert
 12. Informacja o unieważnieniu postępowania
 13. Ogłoszenie o wyniku postępowaniaOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji pod nazwą budowa magazynu do tymczasowego magazynowania odpadów biodegradowalnych przez prowadzącego zbieranie i przetwarzanie odpadów wraz z zadaszonym placem przesiewania frakcji biologicznej odpadów, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski

Termin składania ofert: 09.08.2023 r., godz. 08:00

Termin otwarcia ofert: 09.08.2023 r., godz. 09:00

Identyfikator postępowania: ocds-148610-76a2f422-2099-11ee-9aa3-96d3b4440790

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-76a2f422-2099-11ee-9aa3-96d3b4440790https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bba453df-9aff-11ed-b4ea-f64d350121d2

 1. ogloszenie-o-zamowieniu-pdf,
 2. specyfikacja-warunkow-zamowienia-pdf,
 3. zalacznik-nr-1-wytyczne-budowlano-instalacyjne-do-opracowania-dokumentacji-projektowej-pdf,
 4. zalacznik-nr-1a-mapa-do-wytycznych-budowlano-instalacyjnych-pdf,
 5. zalacznik-nr-1b-decyzja-gddkia-z-dn-10-03-2023-r-pdf,
 6. zalacznik-nr-2-formularz-oferty-docx,
 7. zalacznik-nr-3-wykaz-osob-podlegajacy-ocenie-ofert-docx,
 8. zalacznik-nr-4-oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu-oraz-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-docx,
 9. zalacznik-nr-4a-oswiadczenie-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-o-niepodleganiu-wykluczeniu-oraz-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-docx,
 10. zalacznik-nr-5-oswiadczenie-dotyczace-przynaleznosci-lub-braku-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej-doc,
 11. zalacznik-nr-6-oswiadczenie-wykonawcy-o-aktualnosci-informacji-zawartych-w-oswiadczeniu-o-ktorym-mowa-w-art-125-ust-1-docx,
 12. zalacznik-nr-7-wykaz-wykonanych-uslug-docx,
 13. zalacznik-nr-8-wykaz-osob-na-potwierdzenie-spelnienia-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-docx,
 14. zalacznik-nr-9-zobowiazanie-innego-podmiotu-do-udostepnienia-niezbednych-zasobow-wykonawcy-doc,
 15. zalacznik-nr-10-projektowane-postanowienia-umowy-pdf,
 16. zalacznik-nr-11-oswiadczenie-wykonawcow-wspolnie-ubiegajacych-sie-o-udzielenie-zamowienia-o-ktorym-mowa-w-art-117-ust-4-docx,
 17. zalacznik-nr-12-identyfikator-oraz-link-postepowania-pdf.

04.08.2023 r. 

ZAMAWIAJĄCY, zgodnie z art. 284. ust. 2 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które przekazano Zamawiającemu do dnia 03.08.2023 r. do godziny 09:00. Treść wniosków wraz z odpowiedziami dostępna w poniższym załączniku:

wyjasnienia-tresci-swz-w-odpowiedzi-na-wnioski-wykonawcow-pdf

08.08.2023 r. 

 1. zawiadomienie-o-przesunieciu-terminu-skladania-ofert-pdf
 2. W związku z postanowieniami wynikającymi z zawiadomienia, które dostępne jest pkt. 1 Zawiadamiający poniżej przekazuje:

ZAMAWIAJĄCY, zgodnie z art. 284. ust. 2 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Treść wszystkich wniosków ( włącznie z odpowiedziami z dn. 04/08.2023 r. ) w wraz z odpowiedziami dostępna w poniższym załączniku:

wyjasnienia-tresci-swz-w-odpowiedzi-na-wnioski-wykonawcow-aktualizacja-pdf

W związku z modyfikacją oraz wnioskami Wykonawców Zamawiający przekazuje aktualne dokumenty postępowania:

 1. zalacznik-nr-1a-mapa-do-wytycznych-budowlano-instalacyjnych-aktualizacja-pdf,
 2. zalacznik-nr-10-projektowane-postanowienia-umowy-modyfikacja-pdf,
 3. badania-gruntowe-terenu-inwestycji-zip

11.08.2023 r. 

ZAMAWIAJĄCY, w związku z tym, że wniosek o udzielenie wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wpłynął po upływnie terminu składania tych wniosków – fakultatywnie udziela odpowiedzi. Zaktualizowana treść wszystkich wniosków w wraz z odpowiedziami dostępna w poniższym załączniku:

wyjasnienia-tresci-swz-aktualizacja-stanu-na-dzien-11-08-2023-r-pdf

17.08.2023 r.

informacja-o-kwocie-jaka-zamawiajacy-zamierza-przeznaczyc-na-sfinansowanie-zamowienia-pdf

informacja-z-otwarcia-ofert-pdf

zawiadomienie-o-odrzuceniu-oferty-i-uniewaznieniu-postepowania-pdf
Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont obiektów budowlanych i instalacji technologicznej istniejącej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz budowa myjni samoobsługowej 4 stanowiskowej, tj. dla samochodów osobowych – 2 stanowiska i ciężarowych Solo trzyosiowych o maksymalnej długości 11 m i wysokości 4 m – 2 stanowiska, na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. przy ul. Żytniej

Termin składania ofert: 14.07.2023 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 14.07.2023 r. godz. 11:00

UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert: 24.07.2023 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 24.07.2023 r. godz. 11:00

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c54d376-0c1d-11ee-9355-06954b8c6cb9

Identyfikator postępowania (ID): ocds-148610-1c54d376-0c1d-11ee-9355-06954b8c6cb9

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – program funkcjonalno – użytkowy-7z
 4. Załączniki do PFU – rysunki
 5. Załącznik nr 2 do SWZ – formularz ofertowy
 6. Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie składane na podstawie art 125 ust. 1 ustawy Pzp
 7. Załącznik nr 3a do SWZ – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp
 8. Załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie wykonawców wspólnie obiegających się o udzielenie zamówienia
 9. Załącznik nr 5 do SWZ – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby
 10. Załącznik nr 6 do SWZ – wykaz wykonanych uslug
 11. Załącznik nr 7 do SWZ – wykaz wykonanych robót
 12. Załącznik nr 8 do SWZ – wykaz osób prace projektowe
 13. Załącznik nr 9 do SWZ – wykaz osób roboty budowlane
 14. Załącznik nr 10 do SWZ – istotne postanowienia umowne
 15. Załącznik nr 11 do SWZ – dokumentacja-7z
 16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.07.2023r.
 17. Informacja o zmianie treści SWZ z dnia 11.07.2023r.
 18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.07.2023r.
 19. Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ – 13.07.2023r.
 20. SWZ-aktualizacja z dnia 13.07.2023r.
 21. Załącznik nr 8 do SWZ – wykaz osób prace projektowe- aktualizacja z dnia 13.07.2023r.
 22. Załącznik nr 10 do SWZ – istotne postanowienia umowne – aktualizacja z dnia 13.07.2023r.
 23. Dodatkowa dokumentacja do PFU
 24. Odpowiedź na pytania dotyczące treści SWZ – 18.07.2023r.
 25. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-7z
 26. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia-7z
 27. Uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia-7z
 28. Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ – 20.07.2023r.
 29. Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia
 30. Informacja z otwarcia ofert
 31. Informacja o unieważnieniu postępowania
 32. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniaDostawa fabrycznie nowych pojazdów dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Saniko sp. z o.o.

Termin składania ofert: 6.07.2023 r., godz. 08:00

Termin otwarcia ofert: 6.07.2023 r., godz. 09:00

Identyfikator postępowania: ocds-148610-dd6569b5-ff79-11ed-9355-06954b8c6cb9

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bba453df-9aff-11ed-b4ea-f64d350121d2

 1. ogloszenie-o-zamowieniu-pdf,
 2. swz-pdf,
 3. zalacznik-nr-1-formularz-oferty-docx,
 4. zalacznik-nr-2-do-swz-projektowane-postanowienia-umowy-docx,
 5. zalacznik-nr-3-formularz-jedz-w-rozszerzeniu-pdf-pdf,
 6. zalacznik-nr-4-do-swz-oswiadczenie-dotyczace-grupy-kapitalowej-doc,
 7. zalacznik-nr-5-do-swz-oswiadczenie-dot-art-5k-i-art-7-ust-1-ukraina-docx,
 8. zalacznik-nr-6-1-wykaz-wykonanych-dostaw-smieciarko-myjka-czesc-i-docx,
 9. zalacznik-nr-6-2-wykaz-wykonanych-dostaw-samowyladowczy-z-zurawiem-czesc-ii-docx,
 10. zalacznik-nr-6-3-wykaz-wykonanych-dostaw-pojazd-asenizacyjny-czesc-iii-docx,
 11. zalacznik-nr-6-4-wykaz-wykonanych-dostaw-samowyladowczy-skrzyniowy-czesc-iv-docx,
 12. zalacznik-nr-7-1-do-swz-wykaz-parametrow-technicznych-smieciarko-myjka-czesc-i-docx,
 13. zalacznik-nr-7-2-do-swz-wykaz-parametrow-technicznych-samowyladowczy-z-zurawiem-czesc-ii-docx,
 14. zalacznik-nr-7-3-do-swz-wykaz-parametrow-technicznych-pojazd-asenizacyjny-czesc-iii-docx,
 15. zalacznik-nr-7-4-do-swz-wykaz-parametrow-technicznych-samowyladowczy-skrzyniowy-czesc-iv-docx,
 16. zalacznik-nr-8-do-swz-zobowiazanie-podmiotu-udostepnijacego-zasoby-doc,
 17. zalacznik-nr-9-do-swz-oswiadczenie-o-aktualnosci-informacji-docx,
 18. zalacznik-nr-10-do-swz-oswiadczenie-dot-minimalnych-przychodow-doc,
 19. zalacznik-nr-11-do-swz-identyfikator-oraz-link-postepowania-do-edycji-po-publikacji-pdf

* załącznik nr 3 do swz – formularz JEDZ w formacie .xml dostępny jest na stronie prowadzonego postępowania pod adresem wskazanym powyżej

12.06.2023 r. 

ZAMAWIAJĄCY, zgodnie z art. 135. ust. 2 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Treść wniosków wraz z odpowiedziami dostępna w poniższym załączniku:

12-06-2023-r-odpowiedzi-na-wnioski-z-dn-7-oraz-12-czerwca-2023-r-pdf

W związku z udzielonymi odpowiedziami na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 1 uPZP dokonuje zmiany treści SWZ i publikuje poniżej w załącznikach – zgodnie z art. 137 ust. 2 uPZP – zaktualizowaną Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z załącznikiem nr 7-3 do SWZ.

 1. swz-po-i-zmianie-aktualnosc-od-dnia-12-06-2023-r-pdf
 2. zalacznik-nr-7-3-do-swz-aktualny-od-dn-12-06-wykaz-parametrow-technicznych-pojazd-asenizacyjny-czesc-iii-docx

16.06.2023 r. 

ZAMAWIAJĄCY, zgodnie z art. 135. ust. 2 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Treść wniosków wraz z odpowiedziami dostępna w poniższym załączniku:

16-06-2023-r-odpowiedzi-na-wnioski-z-dn-13-15-06-2023-r-pdf

W związku z udzielonymi odpowiedziami na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 1 uPZP dokonuje zmiany treści SWZ i publikuje poniżej w załącznikach – zgodnie z art. 137 ust. 2 uPZP – zaktualizowaną Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr 7-2 oraz 7-3 do SWZ.

 1. swz-po-ii-zmianie-aktualnosc-od-dnia-16-06-2023-r-pdf,
 2. zalacznik-nr-7-2-do-swz-aktualny-od-dn-16-06-2023-r-wykaz-parametrow-technicznych-pojazd-z-zurawiem-czesc-ii-docx,
 3. zalacznik-nr-7-3-do-swz-aktualny-od-dn-16-06-2023-r-wykaz-parametrow-technicznych-pojazd-asenizacyjny-czesc-iii-docx.

23.06.2023 r. 

ZAMAWIAJĄCY, zgodnie z art. 135. ust. 2 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Treść wniosków wraz z odpowiedziami dostępna w poniższym załączniku:

23-06-2023-r-odpowiedz-na-wnioski-do-dn-22-06-2023-r-pdf

28.06.2023 r.

ZAMAWIAJĄCY udziela odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które wpłynęły w postępowaniu po upływie terminu składania przedmiotowych wniosków.

28-06-2023-r-odpowiedz-na-wnioski-z-dn-23-06-27-06-2023-r-pdf

06.07.2023 r. 

informacja-o-kwocie-jaka-zamawiajacy-zamierza-przeznaczyc-na-sfinansowanie-zamowienia-pdf

informacja-z-otwarcia-ofert-pdf

01.09.2023 r. 

informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-pdf
Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji Nr BZ.ZP.08/31/05/23 pn.: „Dostawa fabrycznie nowych pojemników z tworzywa sztucznego na odpady dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”

Termin składania ofert: 14.06.2023 r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 14.06.2023 r. godz. 9:30

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1b2b29d6-0102-11ee-9355-06954b8c6cb9

Identyfikator postępowania (ID): ocds-148610-1b2b29d6-0102-11ee-9355-06954b8c6cb9

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

3. Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty

4. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz parametrów technicznych pojemników

5. Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 3a do SWZ – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

7. Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

8. Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz wykonanych dostaw

9. Załącznik nr 6 do SWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy

10. Załącznik nr 7 do SWZ – Wzór umowy

11. Treść zapytań, wyjaśnień i zmian z dnia 12.06.2023 r.

12. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

13. Informacja z otwarcia ofert

14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

15. Ogłoszenie o wyniku postępowania
Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji Nr BZ.ZP.06/20/04/23 pn.: „Dostawa soli drogowej DR niezbrylającej, kamiennej, kopalnianej dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”

Termin składania ofert: 28.04.2023 r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 28.04.2023 r. godz. 9:30 (otwarcie ofert niejawne)

adres strony internetowej prowadzonego podstępowania: https://ezamowienia.gov.pl/

identyfikator postępowania: ocds-148610-3bd50ad8-df62-11ed-9355-06954b8c6cb9

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

3. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SWZ)

4. Oświadczenie Wykonawca art. 125 ust 1 (Załącznik nr 2 do SWZ)

5. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby art. 125 ust 1 (Załącznik nr 2a do SWZ)

6. Projektowane postanowienia umowy (Załącznik nr 3 do SWZ)

7. Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy (Załącznik nr 4 do SWZ)

8. Wykaz dostaw (Załącznik nr 5 do SWZ)

9. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

10. Informacja z otwarcia ofert

11. Informacja o wyborze oferty

12. Ogłoszenie o wyniku postępowania