1

Dostawa fabrycznie nowych podnośników typu nożycowego oraz masztowego na potrzeby RZUOK w Machnaczu 41a, gm. Brześć Kujawski, w podziale na 2 części

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
 4. Załącznik nr 1a do SWZ – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp
 5. Załącznik nr 2 do SWZ – wykaz wykonanych dostaw
 6. Załącznik nr 3 do SWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego
 7. Załącznik nr 4 do SWZ – formularz oferty
 8. Załącznik nr 5 do SWZ – projekt umowy
 9. Załącznik nr 6 do SWZ – wykaz parametrów technicznych
 10. Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ
 11. SWZ – zmiana z dnia 09-06-2022r.
 12. Załącznik nr 5 do SWZ – zmiana z dnia 09-06-2022r.
 13. Załącznik nr 6 do SWZ – wykaz parametrów technicznych – zmiana z dnia 09-06-2022r.
 14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.06.2022r.
 15. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia
 16. Informacja z otwarcia ofert
 17. Informacja o wyborze oferty dla części I
 18. Informacja o unieważnieniu postępowania dla części II
 19. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Link do miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ee73e26f-e798-4e8f-885c-a1291d211397

Identyfikator postępowania [ID]: ee73e26f-e798-4e8f-885c-a1291d211397

Adres skrzynki ePuap Zamawiającego: /Saniko_Wloclawek/SkrytkaESP
Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych LDPE do selektywnej zbiórki odpadów dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku – II POSTĘPOWANIE

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP
 4. Załącznik nr 1a do SWZ – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp
 5. Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 6. Załącznik nr 3 do SWZ – wykaz wykonanych dostaw
 7. Załącznik nr 4 do SWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego
 8. Załącznik nr 5 do SWZ – formularz oferty
 9. Załącznik nr 6 do SWZ – istotne postanowienia umowne
 10. Załącznik nr 7 do SWZ – wzory nadruków na workach
 11. Odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści SWZ – 03.06.2022r.
 12. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
 13. Informacja z otwarcia ofert
 14. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Link do miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1c147c01-4ede-49f8-9c70-3c1d9ef7bdb7

Identyfikator postępowania [ID]: 1c147c01-4ede-49f8-9c70-3c1d9ef7bdb7

Adres skrzynki ePuap Zamawiającego: /Saniko_Wloclawek/SkrytkaESP

14. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 30.06.2022 r.
Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – oświadczenie art 125 ust. 1 ustawy Pzp
 4. Załącznik nr 1a do SWZ – oświadczenie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp dot. podmiotu trzeciego
 5. Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 6. Załącznik nr 3 do SWZ – wykaz wykonanych dostaw
 7. Załącznik nr 4 do SWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego
 8. Załącznik nr 5 do SWZ – formularz oferty
 9. Załącznik nr 6 do SWZ-Wzór umowy
 10. Załącznik nr 7 do SWZ – wzory nadruków na workach
 11. Zmiana treści SWZ z dnia 25-04-2022r.
 12. SWZ-aktualizacja z dnia 25-04-2022r.
 13. Załącznik nr 1 do SWZ – oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – aktualizacja z dnia 25-04-2022r.
 14. Załącznik nr 1a do SWZ – oświadczenie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp dot. podmiotu trzeciego – aktualizacja z dnia 25-04-2022r.
 15. Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ
 16. Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
 17. Informacja z otwarcia ofert
 18. Informacja o unieważnieniu postępowania
 19. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Link do miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/607acd7f-e1a5-4c50-90ca-40504d63fca7

Identyfikator postępowania [ID]: 607acd7f-e1a5-4c50-90ca-40504d63fca7

Adres skrzynki ePuap Zamawiającego: /Saniko_Wloclawek/SkrytkaESP
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym Nr BZ.ZP.08/07/04/22 pn.: „Wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu pracowników PGK „Saniko „sp. z o.o. we Włocławku”

Termin składania ofert: 20.04.2022 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 20.04.2022 r. godzi 11:00

 

Link do miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8bdebeee-7013-4413-8f08-3671a78fa183

Identyfikator postępowania [ID]: 8bdebeee-7013-4413-8f08-3671a78fa183

Adres skrzynki ePuap Zamawiającego: /Saniko_Wloclawek/SkrytkaESP

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

5. Załącznik nr 2a do SWZ – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 4 do SWZ – Wykaz usług

8. Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

9. Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy

10. Załącznik nr 7 do SWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy

11. Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

12. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

13. Informacja z otwarcia ofert

14. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

15. Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie podstawowym Nr BZ.ZP.07/21/03/22 na: „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Lubraniec”

UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert!!!

Termin składania ofert: 08.04.2022 r.do  godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 08.04.2022 r. godz. 11:00

 

Link do miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0f6e3662-dfdb-4a90-89ff-1cacee51ffa3

ID postępowania: 0f6e3662-dfdb-4a90-89ff-1cacee51ffa3

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Załącznik  Nr 1 do SWZ – OPZ

4. Załącznik Nr 2 do SWZ – harmonogram odbiór odpadów

5. Załącznik Nr 3 do SWZ Formularz Ofertowy

6. Załącznik Nr 4 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

7. Załącznik Nr 4a do SWZ – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

8. Załącznik Nr 5 do SWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

9. Załącznik Nr 6 do SWZ – Wykaz wykonanych usług – zmiana formularza

10. Załącznik Nr 7 do SWZ – Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy

11. Załącznik Nr 8 do SWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępniania niezbędnych zasobów Wykonawcy

12. Załącznik Nr 9 – Projektowane postanowienia Umowy

13. Załącznik Nr 1 do PPU – OPZ

14. Załącznik Nr 2 do PPU – Harmonogramy odbioru odpadów

15. Załącznik Nr 4 do PPU – Oświadczenie Wykonawcy

 

16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 05.04.2022 r.

17. Zmiana treści SWZ z dnia 05.04.2022 r.

18. Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz usług – po zmianie z dnia 05.04.2022 r.

 

19. Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

20. Informacja z otwarcia ofert

 

21. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.04.2022 r.

 

22. Ogłoszenie o wyniku postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym Nr BZ/ZP.06/24/02/22 na: „Usługę ochrony fizycznej i elektronicznej obiektów, osób i mienia oraz obsługę, konserwację i naprawę systemu alarmowego PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”.

Termin składania ofert: 08.03.2022 r. godz. 8:00

Termin otwarcia ofert: 08.03.2022 r. godz. 9:00

 

Link do miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/59d4c10f-1549-472d-bf83-563a222f294e

ID postępowania: 59d4c10f-1549-472d-bf83-563a222f294e

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ

4  Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz oferty

5 Załącznik nr 1 do Formularza oferty – Formularz cenowy

6 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

7. Załącznik nr 3a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

8. Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

9 Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz wykonanych usług

10 Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy

11 Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz osób

12 Załącznik nr 8 do sWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy

13 Załącznik nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie podstawowym Nr BZ.ZP.05/15/02/22 na: „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”

UWAGA zmiana terminu składania ofert!!!

Termin składania ofert: 15.03.2022 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 15.03.2022 r. godz. 11:00

 

Link do postępowania na miniPortalu:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/734f4e01-9014-453b-8836-0b712242789f

Identyfikator postępowania [ID]:  734f4e01-9014-453b-8836-0b712242789f

Adres skrzynki ePuap Zamawiającego:  /Saniko_Wloclawek/SkrytkaESP

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 03.03.2022 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.03.2022 r.

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 3 do SWZ Wzory Pełnomocnictwa

Załącznik nr 4 do SWZ Wzór Oświadczenia Wstępnego

Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz narzędzi

Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP o braku przynależności lub przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Sposób dostępu do informacji poufnych:

Zgodnie z art. 280 ust. 3 w zw. z art. 18 ust. 4 ustawy PZP wykonawca informacje o charakterze poufnym (Część poufną SWZ) może uzyskać poprzez zawnioskowanie o udostępnienie Załącznika nr 1 a – 1f, Załącznika nr 2 do SWZ. Zamawiający udostępni Część poufną SWZ tym Wykonawcom, którzy prowadzą działalność ubezpieczeniową. Otrzymane w ten sposób informacje przez Wykonawców nie mogą być udostępniane innym osobom i podmiotom oraz muszą służyć tylko i wyłącznie przygotowaniu oferty przez podmioty uprawione do wykonywania działalności ubezpieczeniowej. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do zachowania poufnego charakteru otrzymanych informacji. Przedmiotowy wniosek należy przesłać na adres poczty elektronicznej Zamawiającego e-mail: saniko@saniko.com.pl

Załącznik nr 7 do SWZ Wniosek o udostępnienie części poufnej SWZ

 

Zmiana treści SWZ z dnia 03.03.2022 r.

Wyjaśnienia udostępniane Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie informacji poufnych:

Treść zapytań wniesionych przez Wykonawców wraz z odpowiedziami oraz zmianami treści SWZ z dnia 04.03.2022 r.

Sprostowanie do wyjaśnień z dnia 04.03.2022 r.

Treść zapytań wniesionych przez Wykonawców wraz z odpowiedziami oraz zmianami treści SWZ z dnia 07.03.2022 r.

Zmiana treści SWZ z dnia 09.03.2022 r.

Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 
Dostawa i montaż fabrycznie nowych opon do samochodów ciężarowych, osobowych, dostawczych, rolniczych, i przemysłowych dla bazy technicznej w PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku z podziałem na pięć części/zadań

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
 4. Załącznik nr 1a do SWZ – oświadczenie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp dot. podmiotu trzeciego
 5. Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 6. Załącznik nr 3 do SWZ – wykaz wykonanych dostaw
 7. Załącznik nr 4 do SWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego
 8. Załącznik nr 5 do SWZ – formularz oferty
 9. Załącznik nr 5a – formularz cenowy
 10. Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy
 11. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia
 12. Informacja z otwarcia ofert
 13. Informacja o unieważnieniu postępowania w części IV i V
 14. Informacja o wyborze oferty w części I, II i III
 15. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Identyfikator postępowania [ID]: 60fdef1c-4577-4921-8b86-ed7f2eaaa009

Adres skrzynki ePuap Zamawiającego: /Saniko_Wloclawek/SkrytkaESP
Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji Nr BZ.ZP.03/03/02/22 na: „Dostawę fabrycznie nowych pojemników z tworzywa sztucznego do gromadzenia odpadów komunalnych i selektywnych dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku

Termin składania ofert: 17.02.2022 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 17.02.2022 r. godz. 11:00

Uwaga zmieniony Formularz Parametrów Technicznych Pojemników (Załącznik nr 2 do SWZ) z dnia 14.02.2022 r.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty

4. Załącznik nr 2 do SWZ Formularz parametrów technicznych pojemników z dnia 14.02.2022 r.

5. Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 3a do SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

7. Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

8. Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz wykonanych dostaw

9. Załącznik nr 6 do SWZ Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy

10. Załącznik nr 7 do SWZ Projekt umowy

 

Login na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/de323941-f3dc-4cf4-9bd0-85a68f9cc27b

Identyfikator postępowania: de323941-f3dc-4cf4-9bd0-85a68f9cc27b

 

Treść zapytań i wyjaśnień zapisów SWZ z dnia 14.02.2022 r.

Zmiana treści SWZ z dnia 14.02.2022 r.

Formularz parametrów technicznych pojemników z dnia 14.02.2022 r.

 

Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – informacja poprawiona

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
 5. Załącznik nr 2a do SWZ – oświadczenie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp dot. podmiotu trzeciego
 6. Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 7. Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz wykonanych dostaw
 8. Załącznik nr 5 do SWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego
 9. Załącznik nr 6 do SWZ- formularz oferty
 10. Załącznik nr 6A – formularz cenowy
 11. Załącznik nr 7 do SWZ – wzór umowy
 12. Odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści SWZ
 13. Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zaktualizowany 26.01.2022r.
 14. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia
 15. Informacja z otwarcia ofert
 16. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 17. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w związku z art. 263 ustawy Pzp
 18. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Identyfikator postępowania [ID]:45c1e242-3ead-425a-b251-2316d4ce58f5

Link do postępowania na miniPortal:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/45c1e242-3ead-425a-b251-2316d4ce58f5

Adres skrzynki ePuap Zamawiającego: /Saniko_Wloclawek/SkrytkaESP